Pareigų aprašymas Spausdinti

 

II.      PASKIRTIS

4. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą.

 

III.   VEIKLOS SRITIS

5. Kultūros viceministro veiklos sritis – profesionalaus meno (scenos ir atlikėjų menai), kūrybinių industrijų ir jų paslaugų prieinamumo skatinimo regionuose, informacinio raštingumo politikos bei paramos meno kūrėjams klausimų koordinavimas, kultūros įstaigų buhalterinės apskaitos, administravimo supaprastinimo iniciatyvų teikimas ir stebėsena, Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų veiklos politikos, Lietuvos kultūros tarybos (įskaitant Lietuvos kultūros tarybos regioninės plėtros modelio parengimą) bei kitų įstaigų prie ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklos koordinavimas ir kontroliavimas, taip pat Tarptautinių ryšių ir Europos Sąjungos politikos kultūros srityje koordinavimas.

 

V.      KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas susijusias su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis:

7.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

7.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

7.4. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kultūros tarybos ir kitų įstaigų prie ministerijos veiklą;

7.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose;

7.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.