Pareigų aprašymas Spausdinti

 

II.      PASKIRTIS

4. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą.

 

III.   VEIKLOS SRITIS

5. Kultūros viceministro veiklos sritys – muziejų, bibliotekų, istorinės atminties institucijų veikla, dokumentų ir archyvų valdymo bei valstybinės kalbos politika, leidybos, literatūros ir jos sklaidos, skaitymo skatinimo, kino, dizaino, architektūros, dailės, kultūrinės žiniasklaidos politika, nematerialaus kultūros paveldo, kultūros sklaidos regionuose ir regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo, tautinių mažumų, Europos Sąjungos autorių teisių ir gretutinių teisių klausimai ir įstaigų prie ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklos koordinavimas ir kontroliavimas.

 

 

V.      KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis:

7.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

7.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

7.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

7.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose;

7.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.