Pareigų aprašymas Spausdinti

Šis valstybės tarnautojas atlieka tokias funkcijas:

1.Kaupia viešąją informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui.
2. Derina su ministru strateginius ir taktinius komunikacijos planus, organizuoja viešųjų ryšių kampanijas.
3.  Tvarko ministro korespondenciją ir derina darbotvarkę.
4. Rašo ministrui kalbas, sveikinimus, rengia ministro pasisakymus Lietuvoje ir užsienyje rengiamose konferencijose ir kituose renginiuose.
5. Planuoja ministerijos informacijos sklaidą žiniasklaidoje ir visuomenėje.
6. Rengia informaciją ministro ir ministerijos interneto svetainei, socialiniams tinklams.
7. Atstovauja ministerijai visuomenės informavimo priemonėse.
8. Koordinuoja informacijos teikimą ministerijos vadovybei ir esant reikalui ministerijos struktūriniams padaliniams apie visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją kultūros politikos klausimais.
9. Informuoja visuomenę apie strateginius ministerijos sprendimus.
10. Informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie ministerijos vadovų arba valstybės tarnautojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus, kitus su ministerijos veikla susijusius klausimus.
11. Rengia visuomenės informavimo priemonėms pranešimus, publikacijas šalies periodiniams leidiniams aktualiais klausimais. Spaudai išplatinti pranešimai ir kita informacija visuomenės informavimo priemonėms ir visuomenei privalo atspindėti oficialią ministro poziciją.
12. Organizuoja spaudos konferencijas, organizuoja žurnalistų ir ministerijos vadovų susitikimus.
13. Padeda ministerijos vadovybei ir ministerijos valstybės tarnautojams bei kitiems darbuotojams pateikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei.
14. Bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, savivaldybių administracijų padaliniais bei kitomis institucijomis, informuojant visuomenę.
15. Palaiko ryšius su visuomenės informavimo institucijomis.
16. Apibendrina su ministerijos veikla susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse ir teikia ją ministrui, viceministrui, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos.
17. Rengia ir koordinuoja ministerijos vidinės ir išorinės komunikacijos planus.
18. Vykdo kitus kultūros ministro pavedimus.