Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. kaupia viešąją informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui;

2. atlieka ministerijos administracijos padalinių ir kultūros ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos stebėseną, susijusią su kultūros politikos planavimu ir įgyvendinimu;

3. dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose skirtuose kultūros politikos formavimui ir įgyvendinimui;

4.  dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse;

5. dalyvauja koordinuojant tarpinstitucinių, ministerijos ir ministerijos valdymo srities strateginio planavimo dokumentų rengime;

6. dalyvauja koordinuojant įstaigų veiklą rengiant ir įgyvendinant programas ir projektus, skirtus kultūros politikos planavimui ir įgyvendinimui;

7. dalyvauja ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų asignavimų kultūros sričiai formavime ir vertina šių asignavimų atitikimą kultūros politikos prioritetams;

8. koordinuoja ministerijos ir tarpinstitucinių strateginių planų ir biudžetavimo politikos derinimą su Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014-2020 m. planais ir finansavimo mechanizmais;

9. teikia pasiūlymus kultūros ministrui dėl kultūros politikos finansavimo ir stebėsenos sistemos;

10. ministro pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų kultūros  ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos kultūros srityje formavimu ir įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos  organizavimą, tiriant ir analizuojant jų veiklos efektyvumą, teikia kultūros ministrui atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

11. teikia pasiūlymus kultūros ministrui dėl rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, skirtų kultūros politikos ir strategijos formavimui ir įgyvendinimui, projektus;

12. ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Seimo komitetuose, kitose institucijose ir įstaigose;

13. pagal kompetenciją vykdo kitus ministro pavedimus.