Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                             2016 m. spalio 18 įsakymu Nr. ĮV-821  

STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Strateginio planavimo skyriaus (toliau –Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą rengiant ministerijos veiklos strateginius planavimo dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto, einančio šias pareigas bendrosios veiklos srities funkcijos - strateginis planavimas, specialiosios veiklos srities funkcijos - Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano ir ataskaitų, kultūros srities strateginio planavimo dokumentų rengimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis Strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirties;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Kultūros ministerijos nuostatais, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Nacionaline reformų darbotvarke, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

6.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass);

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos, susijusios su kultūros srities strateginiu planavimu, kultūros srities rodiklių sudarymu ir stebėsena, patirtį ir pateikia adaptuotus, neprieštaraujančius galiojantiems teisės aktams, jos taikymo pasiūlymus, dalyvauja ir rengia ilgalaikių programų projektus;

7.2. koordinuoja ir rengia ministerijos strateginio veiklos planą bei jo įgyvendinimo ataskaitas;

7.3. koordinuoja ir rengia ministerijos metinį veiklos planą bei jo įgyvendinimo ataskaitas;

7.4. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja ministerijai pavaldžių ar reguliavimo sričiai priklausančių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengėjus;

7.5. organizuoja ir atlieka ministerijai pavaldžių ar reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo;

7.6. teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginio planavimo sistemos bei strateginių planų įgyvendinimo priežiūros tobulinimo;

7.7. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;

7.8. rengia teisės aktų projektus ir ministerijos raštus strateginio planavimo klausimais;

7.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis kultūros srities strateginio planavimo srityje;

7.10. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;

7.11. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja įvairių komisijų darbe, nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;

7.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

(valstybės tarnautojo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)