Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-757 KULTŪROS POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros politikos departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 18. II. PASKIRTIS 4. Kultūros politikos departamento (toliau – Departamento) direktoriaus pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros politiką, koordinuoti visuomenės informavimo politikos bei kultūros paveldo politikos įgyvendinimą, užtikrinti šių sričių administracinį valdymą Kultūros ministerijos kompetencijos ribose. III. VEIKLOS SRITIS 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo veiklą visuomenės informavimo bei kultūros paveldo apsaugos ir saugomų teritorijų viešojo administravimo srityje, organizuoja Departamento darbą, pagal kompetenciją padeda kultūros ministrui formuoti valstybės politiką visuomenės informavimo ir kultūros paveldo srityse. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų srityje ir ne mažesnę kaip 7 metų darbo patirtį visuomenės informavimo politikos arba kultūros paveldo srityse bei ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros ir kultūros paveldo sritis; 6.3 išmanyti informacinės visuomenės plėtros ir kultūros paveldo sričių specifiką, jų problematiką bei vystymosi perspektyvas; 6.4. mokėti anglų arba prancūzų kalbą B2 lygiu; 6.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti organizacinių sugebėjimų bei valdymo įgūdžių; 6.6. mokėti dirbti pagrindinėmis kompiuterinėms programomis (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Interneto naršyklių programomis) bei žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles; 6.7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, savarankiškai bei vadovaujant darbo grupei rengti teisės aktų projektus; 6.8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų arba prancūzų kalba; 6.10. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Departamento veiklos klausimus visuomenės informavimo politikos (visuomenės informavimo, bibliotekų, muziejų, leidybos, lietuvių literatūros, skaitymo skatinimo, kultūros objektų skaitmeninimo ir sklaidos) bei kultūros paveldo (kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, saugomų teritorijų) politikos srityse; 7.2. organizuoja ir kontroliuoja Departamento darbą (koordinuoja Informacinės visuomenės plėtros bei Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrių veiklą), atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Departamentui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai; 7.3. pagal kompetenciją rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, organizuoja darbo grupių ar komisijų veiklą, vizuoja parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir raštų bei kitų teisės aktų visuomenės informavimo politikos ir kultūros paveldo srityse projektus; 7.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas dėl klausimų, susijusių su Departamento veikla; 7.5. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą; 7.6. pagal kompetencija analizuoja, apibendrina bei teikia pasiūlymus vadovybei dėl Departamento koordinuojamų pavaldžių įstaigų veiklos; 7.7. pagal kompetenciją rengia, koordinuoja darbo grupių veiklą rengiant strateginio planavimo dokumentus, koordinuoja, kontroliuoja Departamento kompetencijai priskirtinų strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą; 7.8. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus bei formuoja pozicijas naujai rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams visuomenės informavimo politikos ir kultūros paveldo srityse; 7.9. pagal savo kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų veikloje; 7.10. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; 7.11. rengia Europos Sąjungos institucijų susitikimų, kuriuose dalyvavo, ataskaitas, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai; 7.12. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai įvairiose valstybės valdymo institucijose, kitose įstaigose, organizacijose, komisijose, darbo grupėse; 7.13. atstovauja Departamentui ministerijos administracijos padaliniuose; 7.14. nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento darbą; 7.15. vykdo kitas Departamento nuostatuose numatytas funkcijas; 7.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Kultūros politikos departamento direktorius yra pavaldus ministerijos kancleriui Susipažinau: __________________________ ________________________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) ______________________ (data)