Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų lėšomis;
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį;
4. Išmanyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus;
6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
7. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
8. Mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass).


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Kultūros ministerijai (toliau – ministerija) priskirtas Veiksmų programos administravimo veiklas, pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą ir teikia informaciją apie į veiksmų planą įtrauktu ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimą;
2. rengia 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą ir vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą;
3. dalyvauja rengiant kitas nacionalines strategijas ar programas, kurias planuojama įgyvendinti naudojant 2014–2020 m. ES struktūrininių fondų lėšas;
4. įgyvendinant tarpinstitucinį veiklos planą, dalyvauja inicijuojant, planuojant ir įgyvendinant kultūros srities projektus, finansuojamus iš kitų ministerijų Veiksmų programos prioritetų ir atlieka šias funkcijas:
4.1. dalyvauja derinant metinius kvietimų/pasiūlymų teikti paraiškas planus;
4.2. dalyvauja derinant projektų atrankos kriterijus;
4.3.  dalyvauja projektų atrankos procesuose;
4.4.  dalyvauja derinant priemonių įgyvendinimo planus;
4.5. dalyvauja rengiant ir derinant projektų finansavimo sąlygų aprašus;
4.8. dalyvauja vykdant dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.
5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingomis institucijomis, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;
6. Užtikrina, kad pagal skyriaus kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi, tvarko pagal kompetenciją gaunamų ir rengiamų Skyriaus dokumentų archyvą.
7. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.
8. Siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti.