Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos kultūros ministro

2016   m. gegužės 23 d. įsakymu

Nr.   ĮV-402

KULTŪROS POLITIKOS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS INFORMAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros politikos departamento Visuomenės informavimo politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo srityse įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto, einančio šias pareigas bendrosios veiklos srities funkcijos – teisė ir specialiosios veiklos srities funkcijos – visuomenės informavimo politikos, medijų ir informacinio raštingumo koordinavimas ir įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų srities (teisės krypties) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audiovizualinės politikos srityje;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo sritį;

6.4. būti susipažinusiam su visuomenės informavimo sritimi Lietuvoje ir pagrindinėmis šios srities politikos kryptimis ir dokumentais Europos Sąjungoje;

6.5. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų arba prancūzų) B2 lygiu;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.9. turėti organizacinių ir bendravimo sugebėjimų, būti pareigingam ir darbščiam;

6.10. išmanyti raštvedybos taisykles.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. apibendrina visuomenės informavimo politikos sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

7.2. atlieka naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su visuomenės informavimo politika, analizę;

7.3. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės informavimo politikos raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

7.5. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;

7.6. atstovauja Kultūros ministerijai institucijų, įstaigų ar organizacijų, veikiančių visuomenės informavimo srityje, organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse;

7.7. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, ministerijos raštus visuomenės informavimo klausimais, dalyvauja rengiant kitus teisės aktus;

7.8. renka Visuomenės informavimo įstatyme nurodytus duomenis apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus, jų dalyvius, sistemina juos ir skelbia Kultūros ministerijos interneto svetainėje;

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka renka duomenis apie laikraščių ir žurnalų tiražą, sistemina juos ir skelbia Kultūros ministerijos interneto svetainėje;

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka laikraščių ir žurnalų tiražo tikrinimą;

7.11. Visuomenės informavimo įstatymo nustatytais atvejais pagal kompetenciją taiko administracinio poveikio priemones;

7.12. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, skirtų visuomenės informavimui įgyvendinimą, kontroliuoja joms skirtų lėšų panaudojimą, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, teikia ataskaitas dėl šių priemonių įgyvendinimo, kontroliuoja šioms priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą, rengia ir teikia pasiūlymus dėl šių priemonių planavimo ir įgyvendinimo

7.13. renka ir analizuoja informaciją, kaip laikomasi Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus reikalavimų;

7.14. teikia metodinę pagalbą visuomenės informavimo klausimais;

7.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis visuomenės informavimo srityje;

7.16. analizuoja Europos Sąjungos institucijų rengiamus teisės aktų projektus;

7.17. atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos Tarybos audiovizualinių klausimų darbo grupėje, kitose tarptautinėse organizacijose;

7.18. pagal kompetenciją koordinuoja ataskaitų apie Europos ir nepriklausomų kūrėjų kūrinių kvotų laikymąsi Lietuvos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų transliuojamose programose pateikimą Europos Sąjungos Komisijai;

7.19. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;

7.20. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų sprendžiami juose keliami klausimai;

7.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kultūros politikos departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

                                                                                      

(valstybės tarnautojo pareigos) 

                                                                

(parašas)           

                                                                

(vardas ir pavardė)

                                                                  

(data)                                                                          

_____________________