Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIASS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą;
4. būti susipažinusiam su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos sritį reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis;
5. mokėti rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijai derinimui pateiktus kitų institucijų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus;
6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
8. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

1. rengia ir dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srities teisės aktus, ministerijos strateginio ir metinio planavimo dokumentų, ministerijos ir tarpinstitucinių programų projektus kultūros paveldo apsaugos aspektu;
2. pagal kompetenciją padeda koordinuoti ir kontroliuoti KPD veiklą;
3. vertina ir teikia išvadas dėl KPD parengtų teisės aktų, metinių veiklos planų projektų, įvairių nekilnojamojo kultūros paveldo srities programų vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitų;
4. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja skyriaus inicijuotus įvairių komisijų ir darbo grupių posėdžius kultūros paveldo apsaugos klausimais;
5. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų, nagrinėjančių kultūros paveldo apsaugos klausimus, veikloje;
6. dalyvauja administracinių procedūrų procesuose kultūros paveldo apsaugos klausimais, teikiant priimti administracinės procedūros sprendimus, susijusius su KPD netinkamai vykdoma kultūros paveldo apsaugos administravimo veikla;
7. koordinuoja Europos Komisijos programos „Europos paveldo ženklas“ įgyvendinimo procesą Lietuvoje, dalyvauja kitose tarptautinio bendradarbiavimo programose, susijusiose su kultūros paveldo išsaugojimo sritimi;
8. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia ministerijos raštų – atsakymų į juos projektus, siūlo priemones gyventojų pareiškimuose ir skunduose keliamiems reikalavimams dėl KPD veiklos spręsti;
9. vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
10. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.