Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2016 m. gegužės 23 d.

įsakymu Nr. ĮV-403  

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                      1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

                      3. Pareigybės kategorija - 14.

 

II. PASKIRTIS

4. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymą, ministerijos valdomo turto naudojimą, civilinę saugą, įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę,

 

III. VEIKLOS SRITIS

          5. Skyriaus vyriausiojo specialisto, einančio šias pareigas bendrosios veiklos srities funkcijos – bendrieji reikalai, specialiosios veiklos srities funkcijos – viešųjų pirkimų vykdymo, materialinių vertybių įsigijimo, apsaugos ir tinkamo naudojimo bei nurašymo, civilinės saugos bei įslaptintos informacijos koordinavimas ir įgyvendinimas.

 

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, civilinę saugą bei įslaptintos informacijos, administravimą, apsaugą ir kontrolę;

6.4. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

6.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

6.7. mokėti užsienio (anglų, prancūzų) kalbą B2 lygiu (pagal Europass).

       

             V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                      7.1. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje organizuoja bei vykdo elektroninius pirkimus;

7.2. siekdamas tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras: rengia ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimų dokumentus, sutarčių projektus, konkursų sąlygas, skelbimus, pirkimų ataskaitas, pildo ir siunčia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, teikia pirkimų dokumentus ir jų paaiškinimus bei pranešimus apie vykdomas pirkimo procedūras tiekėjams, nagrinėja pretenzijas;

7.3. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.4. teikia privalomą informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;

7.5. rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl teisės aktų rengimo, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

7.6. dalyvauja darbo grupėse, komisijose;

7.7. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus;

7.8. teikia informaciją valstybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, piliečiams turto valdymo, , civilinės saugos užtikrinimo bei įslaptintos informacijos apsaugos ir kontrolės užtikrinimo klausimais;

7.9. organizuoja ministerijos civilinės saugos darbą;

7.10. užtikrina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, administravimą, apsaugą ir kontrolę;

7.11. koordinuoja sutarčių su kitais subjektais savo kompetencijos srityje vykdymą;

7.12. vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Susipažinau:

___________________________                                                                          

(valstybės tarnautojo pareigos)        

___________________________          

(parašas)                                           

_______________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(data)                 

____________________________