Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis Personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, darbo santykius, kultūros įstaigų veiklą;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir su šiais įstatymais susijusius kitus teisės aktus, Viešųjų įstaigų įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą;
4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. mokėti rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktų, susijusių su ministerijos vidaus tvarka, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir su šiais įstatymais susijusių kitų teisės aktų įgyvendinimu, projektus;
2. padeda rengti dokumentus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo bei apdovanojimo;
3. rengia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai) kasmetinių atostogų suteikimo grafiką (eilę) ir veda kasmetinių atostogų suteikimo ir panaudojimo apskaitą;
4. rengia įsakymus ir / ar potvarkius dėl ministerijos darbuotojų kasmetinių ir tikslinių atostogų bei papildomų poilsio dienų suteikimo;
5. paskaičiuoja nepanaudotas kasmetines atostogas piniginei kompensacijai gauti atleidžiamiems ministerijos darbuotojams;
6. surenka ir analizuoja ministerijos valstybės tarnautojų mokymų poreikį;
7. kartu su padalinių vadovais rengia metinius valstybės tarnautojų mokymo planus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą bei atlieka kitus su mokymu, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, koordinavimu susijusius veiksmus;
8. palaiko ryšius su mokslo ir studijų bei kvalifikacijos kėlimo įstaigomis, teikia ministerijos vadovybei ir padalinių vadovams pasiūlymus dėl ministerijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, valstybės tarnautojų karjeros planavimo, organizuoja ministerijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir rengia reikalingus dokumentus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
9. rengia potvarkių ar / ir įsakymų projektus dėl ministerijos darbuotojų dalyvavimo mokymuose ir kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimą;
10. organizuoja ir koordinuoja naujai priimtų darbuotojų adaptacijos procesą ministerijoje;
11. organizuoja kasmetinį ir neeilinį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą bei užtikrina tinkamą vertinimo procedūros įgyvendinimą;
12. įformina vertinimo procedūrą, remiantis valstybės tarnautojų vertinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, vykdo sekretoriaus funkcijas valstybės tarnautojų vertinimo komisijose;
13. konsultuoja tarnybinės veiklos vertinimo klausimais ministerijos valstybės tarnautojus;
14. dalyvauja Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) darbe, rengia Komisijai medžiagą, atlieka Komisijos sekretoriaus funkcijas, rengia ir teikia ministrui teisės aktų projektus dėl ministerijos valstybės tarnautojams, įstaigų prie ministerijos ir Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų vadovų išduotų leidimų dirbti kitą darbą;
15. pagal kompetenciją ir kuruojamas sritis nuolat teikia reikiamus duomenis valstybės tarnautojų registrui;
16. pagal kompetenciją kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą;
17. vykdo privačių interesų deklaracijų administravimo funkcijas Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje;
18. tikrina ir analizuoja privačių interesų deklaracijų duomenis, atlieka jų stebėseną, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja ministerijos vadovybę;
19. rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių valstybės tarnautojai turi imtis, kad savo veiklą suderintų su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis ir potvarkių ar įsakymų, dėl ministerijos valstybės tarnautojo nusišalinimo nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, projektus, esant galimam, potencialiam ar realiam viešųjų ir privačių interesų konfliktui;
20. rengia ir tikslina ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą;
21. konsultuoja ir teikia rekomendacijas ministerijos valstybės tarnautojams ir asmenims pretenduojantiems dirbti valstybinėje tarnyboje privačių interesų klausimais.
22. koordinuoja Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų ir savanoriškos  praktikos atlikimą ministerijoje;
23. bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis dėl studentų praktikos atlikimo ministerijoje, dalyvauja aukštųjų mokyklų organizuojamose renginiuose, organizuoja renginius studentams ministerijoje, administruoja informacijos sklaidą apie galimybę atlikti praktiką ministerijoje;
24. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie studentus ir praktikos atlikimo ministerijoje rezultatus;
25. rengia potvarkių ir / ar įsakymų projektus dėl pavedimo Ministerijos darbuotojams dirbti poilsio ir / ar švenčių dienomis;
26. formuoja ir kaupia valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, pateikia jas archyvui pagal ministerijos bylų nomenklatūrą;
27. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;
28. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ar darbo grupių darbe;
29. pagal kompetenciją prisideda prie žmogiškųjų išteklių valdymo ir vystymo politikos bei organizacinės kultūros formavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;
30. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
31. pagal kompetenciją pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;
32. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;