Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI VYRESNIAJAM SPECIALISTUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS:


1. Turėti ne mažesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje ir ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį finansų ar buhalterinės apskaitos arba projektų administravimo srityse.
2. Gebėti surinkti, susisteminti, registruoti dokumentus, patikrinti projektų įvykdymo ataskaitas ir projektų įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašus, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje  Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos aprašo (toliau –Aprašas) bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų normas (toliau – teisės aktai), reglamentuojančias projektų administravimą bei finansų kontrolę, rengti dokumentų projektus.
3. Turėti organizacinių gebėjimų, vykdant pavedimus, derinant klausimų sprendimus su kitų skyrių valstybės tarnautojais ir darbuotojais.
4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbus.
5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.


VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS:


Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas;

1. renka pateiktas Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų (toliau – Projektai) įvykdymo ataskaitas ir projektų įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašus bei informaciją apie projekto vykdymą (prireikus išreikalauja);
2. vykdo projektų terminų stebėseną ir imasi kitų drausminančių priemonių užtikrinti savalaikį atsiskaitymą numatytą Apraše;
3. vadovaujantis teisės aktais, patikrina projektų įvykdymo ataskaitas ir projektų įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašus, nustatydamas, ar lėšos panaudotos pagal sąmatoje prie sutarties nurodytą paskirtį;
4. rengia ataskaitą apie projektų įvykdymo rezultatus ir teikia Programos koordinatoriui bei Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui;
5. atrankos būdu atlieka išsamią pasirinktų programos projektų patikrą, skirtą  užtikrinti efektyvią Programos lėšų panaudojimo kontrolę, esant poreikiui vyksta į projektų įgyvendinimo vietą;
6. teikia suinteresuotiems asmenims konsultacijas, susijusias su Programa.
7.pagal kompetenciją vykdo kitus autorių teisių skyriaus vedėjo pavedimus.