Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) humanitarinių ar socialinių mokslų srities, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejų, bibliotekų, valstybinės kalbos, dokumentų ir archyvų sritis, informacinės visuomenės plėtros ir kultūros paveldo skaitmeninimo sritis;
4. išmanyti bibliotekų, muziejų, visuomenės informavimo, valstybinės kalbos, dokumentų ir archyvų sričių bei informacinės visuomenės plėtros ir kultūros paveldo skaitmeninimo sričių specifiką, jų problematiką ir vystymosi perspektyvas;
5. būti susipažinusiam su tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų, muziejų, visuomenės informavimo, valstybinės kalbos veiklą, archyvų sistemą, paveldosauginius ir informacinės visuomenės plėtros sričių principus ir reikalavimus;
6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus;
7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti organizacinių sugebėjimų bei valdymo įgūdžių;
8. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti analitinę medžiagą bei išvadas;
9. mokėti bent vieną iš užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbų ne žemesniu kaip B2 lygiu;
10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
11. išmanyti raštvedybos taisykles.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką muziejų srityje, koordinuoja jos įgyvendinimą;
2. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką bibliotekų srityje, koordinuoja jos įgyvendinimą;
3. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką dokumentų ir archyvų srityje, koordinuoja jos įgyvendinimą;
4. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką kultūros paveldo skaitmeninimo srityje, koordinuoja jos įgyvendinimą;
5. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką valstybinės kalbos srityje;
6. pagal kompetenciją sprendžia skyriaus veiklos klausimus muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo bei valstybinės kalbos srityse;
7. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
8. analizuoja, apibendrina muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo ir valstybinės kalbos sritis reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ar papildymo;
9. koordinuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, ilgalaikių valstybinių programų rengimą;
10. koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų ir jų projektų nagrinėjimą bei pozicijų naujai rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo srityse formavimą;
11. kontroliuoja kaip įgyvendinama ministerijai pavaldžiose įstaigose valstybės politika muziejų, bibliotekų, archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo srityse;
12. atstovauja ministerijai Lietuvos bei užsienio institucijose, bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis;
13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarpvalstybines bendradarbiavimo sutartis ir tarpžinybinius susitarimus;
14. rengia ministerijos raštų projektus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymus;
15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudaro ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti ir koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių bibliotekų, muziejų, visuomenės informavimo, valstybinės kalbos ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo srityse įgyvendinimą;
16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;
17. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo;
18. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
19. teikia siūlymus Departamento ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo, skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;
20. vykdo kitas Departamento nuostatuose numatytas funkcijas;
21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės, pavedimus siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.