Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį muziejininkystės srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Ministerija) nuostatais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos muziejų sistema, jų veikla;
6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. analizuoja, apibendrina muziejų sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl įstatymų ar kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ar papildymo;
2. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių muziejų politikos raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių muziejų programų projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl muziejų veiklos reglamentavimo tobulinimo;
3. pagal kompetenciją koordinuoja Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015-2020 metams įgyvendinimą;
4. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su muziejų veikla, projektus;
5. pagal kompetenciją ir ministerijos strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, koordinuoja muziejų programų įgyvendinimą ir kontroliuoja muziejų programoms skirtų lėšų panaudojimą;
6. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas muziejams;
7. prireikus dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
8. dalyvauja Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, tarybų veikloje;
9. derina nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, metinius veiklos planus ir ataskaitas, etatų ir pareigybių sąrašus, teikiamų mokamų paslaugų įkainius;
10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių planų sudarymo bei informaciją ataskaitoms apie strateginių planų įgyvendinimą;
11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
12. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
13. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis muziejų srityje;
15. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose;
16. pagal kompetenciją dalyvauja Regionų kultūros plėtros programos įgyvendinime;
17. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus ir rengia atitinkamas sutartis;
18. dalyvauja rengiant muziejininkų kvalifikacijos plėtros programas;
19. vykdo nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, veiklos, eksponatų apskaitos, apsaugos ir saugojimo sąlygų priežiūrą ir kontrolę;
20. pagal kompetenciją nagrinėja valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir meno įstaigų, piliečių pareiškimus ir skundus bei pasiūlymus, imasi priemonių, kad būtų sprendžiami juose keliami klausimai;
21. pagal kompetenciją teikia visuomenės informavimo priemonėms informaciją muziejų veiklos klausimais;
22. pagal kompetenciją atnaujina Ministerijos interneto svetainėje esančią informaciją, susijusią su muziejais, rengia informacinius pranešimus muziejams;
23. pagal kompetenciją dalyvauti Europos Sąjungos paramos lėšomis įgyvendinamų muziejų investicijų projektų veiklų vertinime;
24. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą Skyriaus veiklą;
25. vykdo kitus Ministerijos vadovybės, Kultūros politikos departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.