Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės investicijų planavimą ir valdymą, viešuosius pirkimus, sutarčių rengimo principus;
4. gerai žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją, Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą;
5. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir kitų asmenų bei institucijų raštus, rengti atsakymus;
7. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
10. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
11. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą (pažengusio vartotojo lygmuo – B2).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia, vizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo įstaigos, esančios Kultūros ministerijos reguliavimo srityje, perleidimo projektus;
2. atlieka teisės aktų, susijusių su valstybės turto valdymu ir jo naudojimu, projektų vertinimą;
3. atlieka teisinį savivaldybių bei valstybės institucijų teikiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektų dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo, suteikimo, mainų ar jų perdavimo pagal panaudos sutartis vertinimą;
4. vertina rašytinių sutikimų, teikiamų Kultūros ministrui, viceministrams, Kultūros ministerijos kancleriui (toliau - Vadovybė) dėl valstybės turto nuomos, projektus;
5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia rašytinių sutikimų valstybės turto nurašymui projektus ir teikia juos Vadovybei;
6. Vadovybei įgaliojus atstovauja valstybei akcinių bendrovių ar uždarų akcinių bendrovių, kurių steigėja ir/ar akcininkė yra Kultūros ministerija, valdymo organuose;
7. rengia Kultūros ministerijos investicijų finansavimo ir kitų su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu susijusių sutarčių projektus, vykdo šių sutarčių pakeitimų, nutraukimų kontrolę;
8. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Vadovybės įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus;
9. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
10. dalyvauja sprendimų dėl nuosavybes teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą priėmime bei priimtų sprendimų įgyvendinime;
11. konsultuoja Kultūros ministerijos skyrius, kultūros įstaigas turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, investicijų finansavimo ir statybos sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais;
12. Vadovybei įgaliojus atstovauja Kultūros ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, teismuose;
13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo bei Vadovybės su Kultūros ministerijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.