Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį (antrosios (magistro) pakopos arba jam prilygintą vientisųjų teisės studijų) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos kino įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir įstatymus, susijusius su administracine ir baudžiamąja teisena; 
4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės sistemos principus bei tarptautinių autorių teisių ir gretutinių teisių sutarčių nuostatas; 
5. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti įvairiapusiškas problemas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje ir savarankiškai jas spręsti; 
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, ekspertizę ir rengti jų projektus;
8 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
9. gebėti užtikrinti bendradarbiavimą su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei naudotojų asociacijų atstovais;
10. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsof Office programiniu paketu; 
11. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.
                                                                    
    
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
    
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia autorių teisių ir gretutinių teisių srities Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo praktikos apibendrinimus;
2. dalyvauja rengiant įstatymų, kitų teisės aktų autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais projektus ir derina juos su valstybės valdymo institucijomis bei teisių turėtojų ir naudotojų asociacijomis;
3. rengia ir derina Kultūros ministerijos siūlymus, skirtus Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) administruojamų tarptautinių daugiašalių sutarčių įgyvendinimo programoms;
4. užtikrina informacijos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais, susijusios su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje ir PINO parengimą;
5. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Intelektinės nuosavybės darbo grupės (Autorių teisių pogrupio) darbe;
6. dalyvauja Europos Komisijos komitetų ir PINO komitetų, įsteigtų koordinuoti autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo klausimus, darbe;
7. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ir siūlymus Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių daugiašalių sutarčių projektams autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais, koordinuoja jų derinimą su valstybės valdymo institucijomis, teisių turėtojų ir naudotojų asociacijomis;
8. tvarko informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais, teikiamą Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (LINESIS);
9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose pateiktais klausimais;
10. organizuoja Kultūros ministerijos vykdomą autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo (toliau – kolektyvinis administravimas) veiklos priežiūrą;
11. atstovauja Kultūros ministerijai autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų visuotinio narių susirinkimo teises turinčių organų bei kolegialių valdymo organų posėdžiuose;
12.rengia ir teikia Europos Komisijos reguliarioms konsultacijoms informaciją apie daugiateritorių licencijų teikimo praktiką Lietuvos Respublikose, nagrinėja, apibendrina ir viešai skelbią informaciją, susijusią su konsultacijų išvadomis apie daugiateritorių licencijų teikimo sąlygas ir plėtrą;
13. pagal kompetenciją teikia informaciją kitos valstybės kompetentingai institucijai klausimais, susijusiais su kolektyviniu administravimu, daugiateritorių licencijų teikimu ir Lietuvos Respublikos teritorijoje įsisteigusių kolektyvinio administravimo asociacijų veikla;
14. užtikrina kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu kolektyvinio administravimo priežiūrą pagal Kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytą kompetenciją;
15. užtikrina kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais kolektyvinio administravimo priežiūrą pagal Kultūros ministerijai Vyriausybės nutarimu nustatytą kompetenciją;
16. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijoms, kūrinių ir gretutinių teisių naudotojų asociacijoms ir teisėsaugos institucijoms;
17. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais Kultūros ministerijos reguliavimo srities įstaigoms ir organizacijoms;
18. užtikrina Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių ekspertų komisijos  tarpininkavimo derybose dėl sutarčių sudarymo tarp autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų bei teisių naudotojų organizacinį techninį aptarnavimą;
19. vykdo autorių teisių skyriaus veiklą, susijusią su viešaisiais pirkimais;
20. prireikus atstovauja Kultūros ministerijai autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo klausimais valstybės valdymo ir teisėsaugos institucijose;
21. prireikus dalyvauja nagrinėjant įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pareiškimus (skundus), susijusius su autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, rengia atsakymų projektus;
22. prireikus vizuoja Kultūros ministerijos parengtų autorinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, projektus;
23. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis
24. prireikus laikinai eina Autorių teisių skyriaus vedėjo pareigas.