Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros
                        ministro 2012 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. ĮV-251


MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO AUTORIŲ TEISIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Autorių teisių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija) vykdant viešojo administravimo funkcijas koordinuoti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą Lietuvoje, užtikrinti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, kitų teisės aktų, susijusių su autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, ir tarptautinių šios srities sutarčių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo veiklą, susijusią su valstybės politikos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje įgyvendinimu ir šių teisių apsaugos koordinavimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties) ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės sistemos principus bei tarptautinių autorių teisių ir gretutinių teisių sutarčių nuostatas;
6.3. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti įvairiapusiškas problemas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje ir savarankiškai jas spręsti;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, ekspertizę ir rengti jų projektus;
6.6 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.7. gebėti užtikrinti bendradarbiavimą su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei naudotojų asociacijų atstovais;
6.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsof Office programiniu paketu;
6.9. mokėti anglų ar prancūzų kalbą B2 lygiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia autorių teisių ir gretutinių teisių srities Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo praktikos apibendrinimus ir derina juos su valstybės valdymo institucijomis bei teisių turėtojų ir naudotojų asociacijomis;
7.2. dalyvauja rengiant įstatymų, kitų teisės aktų autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais projektus ir derina juos su valstybės valdymo institucijomis bei teisių turėtojų ir naudotojų asociacijomis;
7.3. rengia ir derina Kultūros ministerijos siūlymus, skirtus Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) administruojamų tarptautinių daugiašalių sutarčių įgyvendinimo programoms;
7.4. organizuoja Kultūros ministerijos bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei šių teisių naudotojų asociacijomis užtikrinant teisių gynimą;
7.5. surenka informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais iš prokuratūros, teismų, policijos ir muitinės įstaigų, rengia jos apibendrinimus;
7.6. dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, įgyvendinimu;
7.7. užtikrina LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos įgyvendinimą pagal Kultūros ministerijai šia tvarka nustatytą kompetenciją;
7.8. surenka ir apibendrina informaciją iš neįgalių žmonių interesams atstovaujančių asmenų apie kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimą neįgaliems žmonėms skirtais būdais;
7.9. dalyvauja PINO patariamojo komiteto, įsteigto intelektinės nuosavybės teisių gynimo klausimų koordinavimui, darbe;
7.10. prireikus dalyvauja ES Tarybos Intelektinės nuosavybės (Autorių teisių) darbo grupės ir Europos Komisijos komitetų, įsteigtų autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo klausimų koordinavimui, darbe;
7.11. vykdo nacionalinio korespondento funkcijas bendradarbiaujant su Europos Komisija autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais;
7.12. vykdo nuolatinio Lietuvos nario funkcijas Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centre;
7.13. tvarko informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais, teikiamą PINO elektroninės informacijos tinklu ir Lietuvos narystės ES informacine sistema LINESIS;
7.14. rengia informaciją apie autorių teisių ir gretutinių teisių srities ES direktyvų perkėlimo plano ir ES teisės įgyvendinimo plano vykdymą;
7.15. koordinuoja visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programos priemonių vykdymą;
7.16. užtikrina Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos organizacinį- techninį aptarnavimą;
7.17. užtikrina ES reikalų Vidaus rinkos darbo grupės Autorių teisių pogrupio organizacinį techninį aptarnavimą;
7.18. vykdo Autorių teisių skyriaus veiklą, susijusią su viešaisiais pirkimais;
7.19. prireikus dalyvauja nagrinėjant įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pareiškimus (skundus), susijusius su autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, rengia atsakymų projektus;
7.20. prireikus vizuoja Kultūros ministerijos parengtų autorinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, projektus;
7.21. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
7.22. pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

_____________________