Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį (antrosios (magistro) pakopos arba jam prilygintą vientisųjų teisės studijų) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės sistemos principus bei tarptautinių autorių teisių ir gretutinių teisių sutarčių nuostatas; 
3. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti įvairiapusiškas problemas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje ir savarankiškai jas spręsti; 
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, ekspertizę ir rengti jų projektus;
6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
7. gebėti užtikrinti bendradarbiavimą su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei naudotojų asociacijų atstovais;
8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsof Office programiniu paketu; 
9. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

    
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia autorių teisių ir gretutinių teisių srities Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo praktikos apibendrinimus ir derina juos su valstybės valdymo institucijomis bei teisių turėtojų ir naudotojų asociacijomis;
2. dalyvauja rengiant įstatymų, kitų teisės aktų autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais projektus ir derina juos su valstybės valdymo institucijomis bei teisių turėtojų ir naudotojų asociacijomis;
3. rengia ir derina Kultūros ministerijos siūlymus, skirtus Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) administruojamų tarptautinių daugiašalių sutarčių įgyvendinimo programoms;
4. organizuoja Kultūros ministerijos bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei šių teisių naudotojų asociacijomis užtikrinant teisių gynimą;
5. surenka informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais iš prokuratūros, teismų, policijos ir muitinės įstaigų, rengia jos apibendrinimus;
6. dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, įgyvendinimu;
7. užtikrina LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos įgyvendinimą pagal Kultūros ministerijai šia tvarka nustatytą kompetenciją;
8. dalyvauja PINO patariamojo komiteto, įsteigto intelektinės nuosavybės teisių gynimo klausimų koordinavimui, darbe;
9. dalyvauja PINO Tarpvyriausybinio komiteto dėl intelektinės nuosavybės, genetinių šaltinių, tradicinių žinių ir folkloro darbe;
10. prireikus dalyvauja ES Tarybos Intelektinės nuosavybės (Autorių teisių) darbo grupės ir Europos Komisijos komitetų, įsteigtų autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo klausimų koordinavimui, darbe;
11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose pateiktais klausimais;
12. vykdo nacionalinio korespondento funkcijas bendradarbiaujant su Europos  Komisijos Vidaus rinkos derinimo tarnyba autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais;
13. vykdo nuolatinio Lietuvos nario funkcijas Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centre;
14. tvarko informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais, teikiamą PINO elektroninės informacijos tinklu ir Lietuvos narystės ES informacine sistema LINESIS;
15. rengia informaciją apie autorių teisių ir gretutinių teisių srities ES direktyvų perkėlimo plano ir ES teisės įgyvendinimo plano vykdymą; 
16. užtikrina Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių ekspertų komisijos ginčų sprendimo tvarkos tarp kolektyvinio administravimo asociacijų, jų narių, teisių turėtojų ir naudotojų organizacinį- techninį aptarnavimą;
17. organizuoja kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos techninį aptarnavimą;
18. vykdo Autorių teisių skyriaus veiklą, susijusią su viešaisiais pirkimais;
19. prireikus dalyvauja nagrinėjant įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pareiškimus (skundus), susijusius su autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, rengia atsakymų projektus;
20. prireikus vizuoja Kultūros ministerijos parengtų autorinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, projektus;
21. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą.