Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: 1. Vyriausiasis specialistas, atlikdamas jam pavestas funkcijas vadovaujasi kultūros ministro patvirtinta Vidaus audito metodika, Vidaus audito skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, Skyriaus vedėjo nurodymais: 1.1. tikrina ir vertina ministerijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų bei organizacijų: 1.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; 1.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; 1.1.3. informaciją ir jos perdavimą, informacines sistemas; 1.1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 1.1.5. turto apsaugą ir valdymą; 1.1.6. sandorių tinkamumą, jų atitikimą įstaigos veiklos tikslams; 1.1.7. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą; 1.2. rengia detalias audito programas, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti valdymą, veiklą, įvairių sričių vidaus kontrolę ir kt. 1.3 rengia testus ir klausimynus, reikalingus veiklos, valdymo, turto, programų ar informacinių sistemų auditui; 1.4. pagal savo kompetenciją konsultuoja audituojamojo subjekto vadovą, kitus specialistus bei darbuotojus; 1.5. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito); 1.6. renka ir kaupia audito pastebėjimus pagrindžiančius dokumentus bei kitus darbo dokumentus; 1.7. laiku informuoja vedėją apie tikrinimo metu atskleistus stambius trūkumus, pažeidimus ar viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktus. 1.8. renka ir sistemina kituose ministerijos skyriuose kaupiamą informaciją (buhalterinės apskaitos, statistiniai duomenys ir pan. Skyriaus vykdomos veiklos poreikiams. 1.9. Pagal kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, kultūros ministro ir (arba) Skyriaus vedėjo pavedimus. 2. Skyriaus vyriausiasis specialistas, atlikdamas vidaus auditą ministerijoje, jai pavaldžiose ar valdymo sričiai priskirtose įstaigose ar organizacijose turi teisę: 2.1. pasirinktinai lankytis visuose ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir jai pavaldžiose arba jos valdymo sričiai priskirtose kultūros įstaigose, organizacijose iš anksto jiems nepranešus; 2.2. per 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikimo gauti audituojamų viešųjų juridinių subjektų vadovų ir valstybės tarnautojų arba darbuotojų raštiškus bei žodinius paaiškinimus, taip pat dokumentų kopijas; 2.3. naudotis visa jų sukaupta informacija; 2.4. gauti iš visų audituojamųjų įvairaus pobūdžio dokumentus, reikalingus vidaus auditui bei pažangos stebėjimo veiklai atlikti, arba jų kopijas; 2.5. reikalauti iš audituojamų viešųjų juridinių subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas. 3. Skyriaus vyriausiasis specialistas privalo: 3.1. būti objektyvus ir nešališkas, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo; 3.2. užtikrinti vidaus audito metu laikinai paimtų audituoti dokumentų (finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių programų ir kt.) saugumą; 3.3. aptarti parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituojamų įstaigų ar struktūrinių padalinių vadovais bei atsakingais už atitinkamą sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais; 3.4. atsisakyti atlikti vidaus auditą ir pranešti apie tai Vidaus audito skyriaus ir Kultūros ministerijos vadovams tuo atveju, kai atliekant auditą gali iškilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas; 3.5. atlikus auditą, atsiskaityti Vidaus audito skyriaus vadovui; 3.6. kelti profesinę kvalifikaciją, nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius bei gebėjimus; 3.7. siekiant išsaugoti objektyvumą nedalyvauti nustatant bei įgyvendinant Kultūros ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų, organizacijų vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, procedūras bei tikrinant bei vertinant veiklą, už kurią buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienerius metus, prieš pradedant eiti šias pareigas. 3.8. kaupti, sisteminti ir saugoti Vidaus audito skyriaus informacinę bazę.