Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų studijų srities (ekonomika, vadyba ir verslo administravimas, finansinį ar buhalterinį) magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, Buhalterinės apskaitos įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito vykdymą, ataskaitų, išvadų, rekomendacijų pateikimą, pažangos stebėjimo procedūrų vykdymą;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, viešųjų įstaigų bei valstybės įmonių veiklą;
6. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

1. Vyriausiasis specialistas, atlikdamas jam pavestas funkcijas ir vadovaudamasis kultūros ministro patvirtinta Vidaus audito metodika, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, skyriaus vedėjo nurodymais:
1.1. tikrina ir vertina ministerijos, ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų (organizacijų): 
1.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
1.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
1.1.3. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
1.1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
1.1.5. turto apskaitą ir apsaugą;
1.1.6. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
1.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
1.1.8. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą;
1.2. konsultuoja ir pataria visais su vidaus kontrole susijusiais klausimais;
1.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos ir jai pavaldžių, jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų (organizacijų) valdymą, veiklą, apskaitos sistemą ir vidaus kontrolės sistemą;
1.4. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
1.5. tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąją tvarka į archyvą.