Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:


Skyriaus vyriausiais specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos, finansinio ar ekonominio darbo specifiką atitinkančią darbo patirtį;
2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, asignavimus, turto valdymą, naudojimą, disponavimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, apskaitos sistema FVAIS, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5. profesionaliai ir laiku tvarkyti apskaitos dokumentus, mokėti periodiškai apibendrinti turimus finansinius ir buhalterinius duomenis;
6.  išmanyti raštvedybos taisykles;
7. mokėti anglų kalbą A1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. tvarko viso ministerijos ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto apskaitą pagal finansavimo šaltinius ir padalinius;
2. skaičiuoja ir kaupia duomenis apie ilgalaikio turto nusidėvėjimą;
3. tvarko ministerijai priklausančio ūkinio inventoriaus apskaitą;
4. tvarko ministerijai priklausančių atsargų apskaitą;
5. tikrina komandiruočių ir atsiskaitytinų asmenų avansines apyskaitas, apmokėjimus;
6. atlieka Bibliotekų plėtros projektų apmokėjimą pagal sutartis ir teikiamų ataskaitų finansinės dalies patikrą;
7. atlieka programos Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida finansavimo sutarčių apmokėjimą ir teikiamų ataskaitų finansinės dalies patikrą;
8. vykdo pareigybės aprašymo 1. – 7. punktuose numatytų funkcijų paskesniąją kontrolę;
9. tvarko ministro reprezentacinio fondo apskaitą;
10. rengia ketvirtinę ataskaitą teikiamą Lietuvos Respublikos Seimo audito komitetui apie Kultūros ministerijos (be darbo užmokesčio) išlaidas;
11..teikia duomenis į finansinių ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS;
12. tikrina atliktos ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, ūkinio inventoriaus bei atsargų inventorizacijos žiniaraščiuose teikiamus faktinius duomenis su duomenimis apskaitoje;
13. teikia Skyriaus valstybės tarnautojui atsakingam už valstybės biudžeto lėšų prognozavimą asignavimų, reikalingų mokėjimui, poreikį Finansų ministerijos nustatytais terminais;
14. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus apskaitos klausimais;  
15. vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.