Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

1. Turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Europos Sąjungos dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį.
4. Išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus.
6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje.
7. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.
8. Mokėti anglų kalbą A2 lygiu (pagal Europass).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

Siekdamas, kad Kultūros ministerijai (toliau – ministerija) skirtos techninės paramos lėšos būtų naudojamos efektyviai, vykdo ministerijai skirtos ES struktūrinių fondų techninės paramos administravimui (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei) finansinę priežiūrą:

1. ministerijos vidaus procedūrose nustatyta tvarka rengia planuojamų išlaidų sąmatas;
2. tikrina tiekėjų pateiktas sąskaitas ir teikia jas apmokėti ministerijos Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui;
3. rengia Finansų ministerijai iš techninės paramos planuojamų lėšų prognozes ir finansines ataskaitas;
4. rengia mokėjimo prašymus, deklaruodamas išlaidas iš techninės paramos administravimui, ir teikia juos įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS);
5. prireikus užsako ES struktūrinės paramos administravimui ir administravimo gebėjimų stiprinimui reikalingas prekes ir paslaugas, kontroliuoja jų kokybę, kontroliuoja įsigytų prekių panaudojimą;
6. užtikrina, kad perkamos prekės ir paslaugos atitiktų tokių išlaidų tinkamumui nustatytus reikalavimus;
7. vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis.
8. Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014.
9. Atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimu, taip pat centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduoda reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą ir teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas, priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka.
10. Dalyvauja rengiant ir derinant su atsakingomis institucijomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai  informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti.
11. Užtikrina, kad pagal skyriaus kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi.    
12. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.
13. Siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti.