Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.       turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų srities (ekonomikos krypties) išsilavinimą;

2.       turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, įgytą planuojant, administruojant arba vertinant kultūros srities investicinius projektus ar programas;

3.       išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį;

4.       išmanyti ES struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.       mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.       gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje;

7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Kultūros ministerijai (toliau – ministerija) priskirtas 2014-2020 metų veiksmų programos veiklas, valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.       pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant kultūros sektoriaus 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

2.       pagal kompetenciją prisideda prie ministerijos koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų rengimo ir derinimo;

3.       teikia siūlymus ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais;

4.        pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimą atsakingomis institucijomis, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;

5.       pagal kompetenciją vykdo 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo, Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitoms rengti;

6.       dalyvauja rengiant ir derinant su atsakingomis institucijomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus;

7.        teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo;

8.       dalyvauja rengiant vidaus procedūrų, užtikrinančių 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus. 

9. Siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšos, būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, atlieka šias funkcijas:

9.1. sudaro metinius priemonių kvietimų, pasiūlymų teikti paraiškas planus;

9.2. dalyvauja rengiant projektų atrankos kriterijus;

9.3. sudaro valstybės planavimo būdu atrenkamų projektų sąrašus, pagal kompetenciją dalyvauja investicijų projektų vertinime ir projektų atrankos procesuose;

9.4. dalyvauja rengiant ir teikiant tvirtinti priemonių įgyvendinimo planus;

9.5. dalyvauja rengiant ir derina su kitomis institucijomis projektų finansavimo sąlygų aprašus;

9.6. rengia įsakymų dėl finansavimo skyrimo projektus;

9.7. atlieka 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas;

9.8. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų arba neveikimo;

9.9. prižiūri 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;

9.10. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.

10. Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą.

11. Dalyvauja rengiant metinius skyriaus valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo planus.

12. Užtikrina, kad pagal skyriaus kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi.

13. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.