Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Skyriaus vyriausiais specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos, finansinio ar ekonominio darbo specifiką atitinkančią darbo patirtį;
2.gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, mokesčius, socialinį draudimą, asignavimus, turto valdymą, naudojimą, disponavimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, apskaitos sistema FVAIS, darbo užmokesčio programa ,,Stekas – Alga“, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5.profesionaliai ir laiku tvarkyti apskaitos dokumentus, mokėti periodiškai apibendrinti turimus finansinius ir buhalterinius duomenis;
6.  išmanyti raštvedybos taisykles.

       
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. skaičiuoja dirbantiems ministerijoje valstybės tarnautojams ir darbuotojams, darbo užmokestį, atostoginius, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, laikino nedarbingumo išmokas už pirmas dvi ligos dienas ir kitus mokėjimus, naudojantis darbo užmokesčio apskaitos sistema;
2. sudaro darbo užmokesčio priskaitymo – išmokėjimo žiniaraščius, ministerijos darbuotojų asmens sąskaitų korteles, rengia pažymas;
3. atsako už savalaikį darbo užmokesčio išmokėjimą bei atsiskaitymus su biudžetu ir Valstybinio socialinio draudimo fondu;
4. tvarko atsiskaitymų su ekspertais ir autoriais, premijų gavėjais apskaitą, rengia mokėjimo paraiškas, priskaitymus bei mokėjimo pavedimus;
5. atsako už teisingą mokesčių apskaičiavimą, priskaičiuotų mokesčių savalaikį pervedimą bei deklaravimą VMI ir SODRAI iš p.7.3. išmokamų sumų;
6. teikia Socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui reikiamas ataskaitas;
7. atsako už mokesčių VMI ir Sodrai likučių suderinimą;
8. vykdo pareigybės aprašymo 1. – 7. punktuose numatytų funkcijų paskesniąją kontrolę;
9. atsako už teisingą atostogų rezervo apskaičiavimą ir įtraukimą į apskaitos registrus;
10. rengia ketvirtines ataskaitas teikiamas Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui apie Kultūros ministerijos darbo užmokesčio išlaidas;
11. dalyvauja teikiant duomenis į finansinių ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS;
12. atlieka biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų kontrolę pagal priemones, kuriose šios išlaidos planuojamos;
13. teikia atsakingam už valstybės biudžeto lėšų prognozavimą Skyriaus valstybės tarnautojui asignavimų, reikalingų mokėjimams, poreikį Finansų ministerijos nustatytais terminais;
14. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus apskaitos klausimais;  
15.vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo su  Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.