Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. ĮV- 630 STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR EUROPOS REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) tarptautinės kultūros politikos uždavinius. III. VEIKLOS SRITIS 5. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – tarptautiniai ryšiai, o specialioji - įgyvendinti Kultūros ministerijos tarptautinės kultūros politikos uždavinius, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje, tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą su Baltijos jūros šalių (Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) regiono (toliau – Baltijos jūros šalių regionas), Šiaurės Europos (Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Islandija) (toliau – Šiaurės Europos šalys), Vakarų Europos šalimis bei įgyvendinti skyriui nustatytus uždavinius ir funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinių kultūros ryšių srityje; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, tarptautinius ryšius, teisės aktų rengimo taisykles; 6.4. mokėti anglų kalbą C1 lygiu; 6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis); 6.6. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, valdyti ir apibendrinti informaciją tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais; 6.7. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.8. turėti organizavimo ir konsultavimo gebėjimų. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia Lietuvos Respublikos tarptautinių kultūros bendradarbiavimo sutarčių su Baltijos jūros šalių regiono, Šiaurės Europos, Vakarų Europos šalimis projektus, koordinuoja jų derinimą su Lietuvos Respublikos institucijomis, rengia šių sutarčių patvirtinimo dokumentus, koordinuoja jų įgyvendinimą; 7.2. rengia tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo programų su Baltijos jūros šalių regiono, Šiaurės Europos, Vakarų Europos šalimis projektus, koordinuoja jų derinimą su Lietuvos Respublikos institucijomis, koordinuoja tokių programų įgyvendinimą; 7.3. koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Baltijos jūros šalių regiono ir Šiaurės Europos šalių regiono daugiašalių organizacijų ir darbo grupių veikloje; 7.4. savo kompetencijos srityje koordinuoja kultūros ministro, kultūros viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio (toliau – Kultūros ministerijos vadovybė) darbo vizitų į Baltijos jūros šalių regiono, Šiaurės Europos, Vakarų Europos šalis bei šių šalių institucijų atstovų darbo vizitų į Lietuvą Kultūros ministerijos kvietimu programas; 7.5. savo kompetencijos srityje rengia medžiagą Kultūros ministerijos inicijuotiems posėdžiams tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais; 7.6. savo kompetencijos srityje rengia medžiagą Lietuvos Respublikoje vykstantiems tarptautinio daugiašalio bendradarbiavimo organizacijų atstovų susitikimams, rengia pažymas apie įvykusius susitikimus; 7.7. kaupia informaciją apie tarptautinį kultūros bendradarbiavimą su Baltijos jūros šalių regiono, Šiaurės Europos, Vakarų Europos šalimis ir teikia ją Kultūros ministerijos struktūriniams padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, valdžios ir valdymo institucijoms; 7.8. savo kompetencijos srityje konsultuoja Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas bei privačius asmenis tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais; 7.9. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 7.10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kultūros ministerijos vadovybės, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau: _______________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)