Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos bibliotekų sistema, jų veikla;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos, teisės aktų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. analizuoja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl bibliotekų ir kultūros paveldo skaitmeninimo sritis reglamentuojančių teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;
2. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių bibliotekų ir kultūros paveldo skaitmeninimo politikos raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;
3. organizuoja Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos darbą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strateginius kultūros paveldo skaitmeninimo projektus;
4. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos darbo grupių posėdžiuose, rengia ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir Europos Sąjungos dokumentų kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais;
5. teisės aktų nustatyta tvarka renka kultūros paveldo skaitmeninimo rezultatų duomenis, juos analizuoja;
6. koordinuoja ministerijos programas, skirtas skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos ir atminties institucijų skaitmeninimo srities specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektams įgyvendinti;
7. pagal kompetenciją koordinuoja ataskaitų dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo prieigos ir ilgalaikio išsaugojimo pateikimą Europos Sąjungos Komisijai;
8. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimą kultūros paveldo skaitmeninimo srityje;
9. atstovauja Kultūros ministerijai institucijų, įstaigų ar organizacijų, veikiančių bibliotekų ir kultūros paveldo skaitmeninimo srityse, organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse;
10. prižiūri ir vertina Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos programos įgyvendinimą;
11. dalyvauja valstybės ir savivaldybių bibliotekų specialistų atestacijos tvarkos įgyvendinime;
12. dalyvauja valstybinių ir apskričių bibliotekų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, tarybų veikloje;
13. dalyvauja vykdant ministerijos programas, skirtas viešųjų bibliotekų fondams atnaujinti ir projektams įgyvendinti, pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus;
14. koordinuoja projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimą, dalyvauja projekto priežiūros komiteto darbe;
15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių planų sudarymo bei informaciją ataskaitoms apie strateginių planų įgyvendinimą;
16. pagal kompetenciją ir ministerijos strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis;
17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
18. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
19. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir ministerijos raštus bibliotekų ir kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais, dalyvauja rengiant kitus teisės aktus;
20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis bibliotekų ir kultūros paveldo skaitmeninimo srityje;
21. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos bibliotekų tarybos, ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
22. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų sprendžiami juose keliami reikalavimai;
23. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kultūros politikos departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.