Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-619 VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. PASKIRTIS 2. Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti ministerijos viešųjų ryšių politiką. III. VEIKLOS SRITIS 3. Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einančio bendroji veiklos sritis – viešieji ryšiai. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros arba komunikacijos ir informacijos srityse; 4.2. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir meno sričių procesus, viešąjį administravimą, ministerijos darbo organizavimą, darbo santykių reguliavimą, visuomenės informavimą, valstybės institucijų ir žiniasklaidos santykius; 4.4. žinoti žiniasklaidos, kultūros ir meno organizacijų veiklos specifiką, gebėti analizuoti teisės aktus, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis); 4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. derina su kultūros ministru, kultūros viceministrais, ministerijos kancleriu (toliau - ministerijos vadovybe) viešųjų ryšių planus ir atsako už jų vykdymą; 5.2. organizuoja ministerijos ryšių su visuomene renginius ir viešųjų ryšių kampanijas; 5.3. talpina ministerijos interneto svetainėje ir (ar) socialiniuose tinkluose informaciją, atsako už jos turinį ir formą; 5.4. rengia, derina ir teikia žiniasklaidai pranešimus spaudai bei kitą informaciją apie ministerijos veiklą, vykdomą politiką, priimamus sprendimus, susitikimus, vizitus, darbotvarkes, kitus įvykius bei renginius, atsako už šių pranešimų ir kitos informacijos turinį ir formą; 5.5. dalyvauja įgyvendinant ministerijos ryšių su visuomene programas, visuomenės informavimo planus kultūros politikos klausimais; 5.6. analizuoja informaciją ministerijai aktualiais klausimais, vadovybės pavedimu nustatytais terminais rengia bei teikia ministerijos veiklos pranešimų žiniasklaidoje analizes; 5.7. organizuoja užuojautų teikimą; 5.8. pagal kompetenciją: 5.8.1.ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai įvairių kultūros įstaigų ir organizacijų renginiuose; 5.8.2. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, raštus ir kitus dokumentus; 5.8.3. dalyvauja tarptautinių seminarų, projektų rengime ir jų įgyvendinimo koordinavime bei užtikrina savalaikį informacijos pateikimą ministerijos vadovybei; 5.8.4. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis; 5.8.5. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 5.8.6. padeda organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius; 5.9. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe; 5.10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 6. Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė, data)