Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. mokėti anglų kalbą C1 lygiu;
3. būti susipažinęs su valstybės tarnybą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Finansų ministro įsakymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimą Lietuvoje;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir anglų k.;
5. mokėti dirbti su MS Office paketu;
6. mokėti planuoti ir organizuoti savo ir jam pavaldžių darbuotojų veiklą;
7. pasižymėti gerais bendravimo, bendradarbiavimo ir organizaciniais įgūdžiais;
8. išmanyti raštvedybos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Programų vadovas atlieka šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją rengia su Programų įgyvendinimu ir administravimu susijusius dokumentus ir raštus;
2. gavus pastabas apie pateiktuose dokumentuose esančius neatitikimus ar netikslumus iš EEE finansinio mechanizmo koordinavimo institucijos (toliau – Koordinavimo institucija), EEE finansinio mechanizmo mokėjimo institucijos (toliau – Mokėjimo institucija), EEE finansinio mechanizmo audito institucijos (toliau – Audito institucija) Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau - CPVA), EEE finansinio mechanizmo valdybos (toliau - FMV) ar donorų programos partnerių, teikia minėtoms institucijoms atitinkamus patikslinimus, paaiškinimus, papildymus;
3. derina su Koordinavimo institucija, Mokėjimo institucija, Audito institucija, CPVA, FMV ir/ar donorų programos partneriais su Programų administravimu susijusius dokumentus, kuriuos pagal Reglamentą, Funkcijų aprašą ir/ar Taisykles reikia derinti su minėtomis institucijomis;
4. organizuoja Programų viešinimo kampaniją;
5. rengia metinius informavimo planus ir teikia juos Koordinavimo institucijai;
6. rengia ir teikia Koordinavimo institucijai derinti Programų įgyvendinimo tarpines ir galutinę ataskaitą lietuvių ir anglų kalbomis;
7. pagal kompetenciją prognozuoja ir teikia Mokėjimo institucijai tikėtinas tarpines mokėjimų sumas;
8. kaupia ir analizuoja informaciją apie Programų fizinių rodiklių pasiekimą, prireikus teikia šią informaciją Koordinavimo institucijai;
9. prireikus inicijuoja Programų sutarčių pakeitimą;
10. organizuoja Programų projektų atrankos komitetų posėdžius, informuoja apie posėdžiuose priimtus sprendimus CPVA;
11. organizuoja Programų bendradarbiavimo komitetų posėdžius;
12. pagal kompetenciją nagrinėja projektų vykdytojų skundus;
13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Programų viešuosius pirkimus;
14. dalyvauja EEE finansinio mechanizmo Komunikacijos darbo grupės ir kituose Koordinavimo institucijos, Mokėjimo institucijos, Audito institucijos, CPVA, FMV ir/ar donorų programos partnerių organizuojamuose posėdžiuose;
15. teikia kitiems Programų darbuotojams informaciją, susijusią su Programų įgyvendinimu, organizuoja ir koordinuoja jų darbą;
16. pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, numatytas Reglamente, Funkcijų apraše ir Taisyklėse.