Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-375 MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO REGIONŲ KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriaus (toliau-skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vykdyti Departamento uždavinius ir funkcijas, administruoti skyriaus darbą, užtikrinti valstybės kultūros politikos įgyvendinimą regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo srityse bei padėti formuoti ir koordinuoti šios srities valstybės kultūros politikos nuostatų įgyvendinimą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – regionų kultūra, specialiojoje veiklos srityje – valstybės kultūros politikos įgyvendinimas regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo srityse. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Aukštasis universitetinis (humanitarinis) išsilavinimas; 7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų patirtį kultūros srityje; 8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, tarptautinių organizacijų (UNESCO ir kt.) dokumentais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) ir mėgėjų meno procesus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu ir kitais įstatymais, sugebėti atlikti teisės aktų analizę, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 9. Išmanyti etninės kultūros ir mėgėjų meno procesą bei tendencijas, regionų kultūros formavimo principus; 10. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti išvadas, galinčias daryti įtaką valstybės kultūros politikos regionų srityje formavimui ir įgyvendinimui; 11. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu, dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 12. Savarankiškai organizuoti savo ir skyriaus darbą; 13. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 14. Išmanyti raštvedybos taisykles. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 15. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai. 16. Analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrui, ministerijos kancleriui, pasiūlymus regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) ir mėgėjų meno veiklos bei kitais su Skyriaus veikla susijusiais klausimais. 17. Teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Valstybės biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo. 18. Kontroliuoja programoms skirtų lėšų panaudojimą. 19. Nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus ministerijos ekspertų komisijose, Kultūros ir meno taryboje, ministerijos kolegijos posėdžiuose. 20. Rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkių, kitų teisės aktų, kolegijos nutarimų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtos veiklos klausimais. 21. Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, sprendžiant regionų kultūros plėtros ir sklaidos klausimus. 22. Pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą. 23. Pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas. 24. Analizuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl valstybės paramos ir kitų kūrybinės veiklos skatinimo formų tradicinės kultūros ir mėgėjų meno kūrėjams. 25. Dalyvauja organizuojant Lietuvos ir tarptautinius tradicinės kultūros ir mėgėjų meno renginius, teikia pasiūlymus ministerijos vadovų dėl jų finansavimo. 26. Koordinuoja UNESCO nematerialaus kultūros paveldo objektus įtakojančią veiklą. Pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimą. 27. Rengia ministerijos raštus ir pagal savo kompetenciją nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus. 28. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus. 29. Teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Skyriaus pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe atrenkant asmenis į Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas. 30. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą. 31. Atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą. 32. Ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja ministerijos reguliavimo srityje esančių kultūros įstaigų patikrinimuose. 33. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 34. Skyriaus vedėjas yra pavaldus Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriui. Susipažinau (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)