Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

 Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį universitetinį (humanitarinį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metų viešojo administravimo, vadovavimo kultūros įstaigai ar kitai kultūros sričiai, patirties;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su regionų kultūros politika ir sugebėti juos taikyti praktikoje;

4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti išvadas,

5. mokėti vieną iš užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių kalbų) B2 lygiu.

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. išmanyti raštvedybos taisykles bei sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius regionų kultūros plėtrą, Lietuvos kultūros centrų veiklą, mėgėjų kūrybos sklaidą;

2. koordinuoja Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų įgyvendinimą;

3. atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, tarpžinybinėse ekspertų komisijose, susitikimuose su visuomene svarstant regionų kultūros plėtros klausimus;

4. teikia klausimus, svarstytinus ministerijų ekspertų komisijose, Lietuvos kultūros ir meno taryboje, ministerijos kolegijos posėdžiuose;

5. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl mėgėjų meno kūrybos ir kūrybinės veiklos skatinimo prioritetų bei formų;

6. koordinuoja Kultūros centrų tarybos veiklą,

7. vykdo vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos, kultūros prieinamumo prioritetų įgyvendinimo stebėseną; 

8. rengia konkursus, organizuoja konkursų rezultatų įgyvendinimą, dalyvauja konkursų ir kitų renginių organizavimo darbe;

9. palaiko ryšius su užsienio valstybių regionų kultūros valdymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros centrais;

10. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

11. ministerijos vadovybei pavedus, analizuoja duomenis apie Kultūros centrų veiklą, jų materialinę, techninę būklę;

12. dalyvauja valstybės ir savivaldybių kultūros centrų akreditavimo ir atestavimo komisijų darbe;

13. bendradarbiauja su Lietuvos liaudies kultūros centru, valstybės bei savivaldybių kultūros centrais, sprendžiant svarbius jų veiklos klausimus;

14. koordinuoja tarpinstitucinę Regionų kultūros plėtros programą, rengia teisės aktus, reikalingus programos priemonių įgyvendinimui;

15. dalyvauja geriausio kultūros centro premijos komisijos darbe, rengia teisės aktus, reglamentuojančius komisijos sudarymą, geriausio kultūros centro premijų skyrimą, priima pretendentų geriausio kultūros centro premijoms gauti paraiškas;

16. ministerijos vadovybei pavedus, dalyvauja tarpžinybinių programų, kurias rengia kitos institucijos, rengime;

17. bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių administracijų kultūros padaliniais, Lietuvos kultūros centrų asociacija, Asociacija „Lietuvos kultūros savivaldos kolegija“, kultūros centrų atstovais, kitomis įstaigomis, gyventojais, teikia informaciją ir konsultuoja aktualiais klausimais;

18. rengia ministerijos raštus ir pagal savo kompetenciją nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

19. pagal kompetenciją rengia pasitarimus;

20. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;

21. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.