Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ES šalių, tarptautinių organizacijų (UNESCO ir kt.) dokumentais, reglamentuojančiais specialistų kvalifikacijos tobulinimą;
3. būti susipažinęs su Lietuvos regionų kultūros raida, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo situacija ir problemomis,
4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį regionų kultūros srityje;
5. turėti projektų rengimo, valdymo ir vertinimo patirtį;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sugebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, regionų kultūrą ekspertizę, rengti šios srities dokumentus;
8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti MS Office paketu;
10. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 Siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. rengia norminių dokumentų, susijusių su etninės kultūros, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, regionų kultūros veiklos klausimais projektus;
2. vykdo kultūros darbuotojų kvalifikacijos strategijos įgyvendinimo stebėseną;
3. konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjus;
4. renka statistinius duomenis apie kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų poreikį, atlieka specialistų, kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimus;
5. sprendžia jo kompetencijai priklausančius etninės kultūros sklaidos klausimus;
6. rengia norminių dokumentų, susijusių su etninės kultūros tyrinėjimu, apsauga ir sklaida, etninės kultūros institucijų veiklos organizavimu, projektus;
7. organizuoja UNESCO žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo darbus, koordinuoja veiklą, susijusią su Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado duomenų bazės tvarkymu, vykdo šios veiklos priežiūrą;
8. rengia siūlymus Nematerialaus kultūros paveldo vertybių apskaitos ir registro kūrimui;
9. analizuoja ir padeda strategiškai planuoti etninės kultūros ir regionų kultūros procesą;
10. prižiūri, kaip vykdomas Etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymas, įgyvendinamos Kultūros politikos nuostatos, vykdoma Etninės kultūros plėtros valstybinė programa;
11. rengia ir koordinuoja etninės kultūros programas;
12. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų komisijų, tarybų darbe;
13. dalyvauja ir skaito pranešimus etninės kultūros specialistų kvalifikacijos kėlimo seminaruose, teikia pasiūlymus dėl kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo; 
14. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitas ir teikiant jas ministerijos vadovybei ir kitoms valstybės institucijoms;
15. organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
16. organizuoja skyriaus duomenų teikimą Terminų bankui;
17. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus ir rengia atitinkamas sutartis;
18. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
20. Organizuoja etninės kultūros srities premijų skyrimo darbus, rengia atitinkamus teisės aktus;
21. rengia ministerijos raštus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;
22. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
23. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.