Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities kultūros studijų krypties ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo kultūros srityje patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešuosius pirkimus, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti  teisės aktų analizę;
4. savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
5. mokėti sukurti įvairių renginių scenarijus, gebėti analizuoti pateiktus kūrybinius projektus, turėti kūrybinę nuovoką, gebėti bendrauti su scenaristais, režisieriais, dailininkais, atlikėjais;
6. turėti vadybininko sugebėjimų realizuojant įvairius projektus;
7. mokėti rusų kalbą B2 lygiu, kitą užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) A1 lygiu (pagal Europass);
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
10. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinami skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Kultūros ministro, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimai;
2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kultūros ministro patvirtintų komisijų parengtas programas;
3. analizuoja, apibendrina ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, susijusius su nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimu, pilietinės visuomenės kūrimu saugant ir puoselėjant nematerialųjį kultūros paveldą bei tradicijas;
4. formuoja valstybei reikšmingų istorinių datų paminėjimo tradicijas, skatina naujas visuomenės kūrybos iniciatyvas, susijusias su senųjų tradicijų puoselėjimu ir naujų tradicijų kūrimu;
5. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;
6. rengia ministerijos raštus ir pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;
7. teikia klausimus, svarstytinus ministerijos ekspertų komisijose;
8. ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai;
9. koordinuoja Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos parengtos programos įgyvendinimą;
10. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms atlikti;
11. vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal skyriaus kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis;
12. pagal kompetenciją:
13. dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių, komisijų ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
14. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
15. organizuoja seminarus, pasitarimus, konferencijas;
16. dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;
17. pagal kompetenciją vykdo kitus Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.