Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ISTORINĖS-KULTŪRINĖS ATMINTIES ĮPRASMINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį (humanitarinį) ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1  metų darbo kultūros srityje patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti teisės aktų analizę;
4. mokėti sukurti įvairių renginių bei ceremonijų scenarijus, režisuoti renginius, gebėti analizuoti pateiktus kūrybinius projektus;
5. mokėti anglų arba rusų k. kalbas B2 lygiu;
6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ISTORINĖS-KULTŪRINĖS ATMINTIES ĮPRASMINIMO SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau-ministerijos) strateginį tikslą išsaugoti ir aktualizuoti Lietuvos istorinę atmintį bei kultūros įvairovę, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau - kultūros ministro) patvirtintų komisijų parengtas programas;
3. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus, susijusius su nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimu, pilietinės visuomenės kūrimu;
4. inicijuoja, rengia vykdo ir dalyvauja kartu su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įgyvendinant valstybei svarbių istorinių datų, švenčių ir atmintinų dienų, iškilių asmenybių jubiliejų, tradicinių kultūros renginių, įvairių iškilmingų valstybinių ceremonijų programas, formuoja valstybei reikšmingų istorinių datų paminėjimo tradicijas, skatina naujas visuomenės kūrybos iniciatyvas;
5. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją valstybės ir savivaldybių institucijose;
6. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka:
6.1. rengia teisės aktų, susijusių su valstybei svarbiomis istorinėmis datomis, valstybės šventėmis, atmintinomis datomis, iškilių asmenybių jubiliejų minėjimu, projektus bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
6.2. rengia ministerijos raštus ir nagrinėja piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;
7. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
8. siekiant įgyvendinti skyriaus uždavinius, dalyvauja organizuojant Lietuvos ir tarptautinius profesionalaus ir mėgėjų meno renginius, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei dėl jų meninio lygio ir koncepcijos;
9. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros, meno, mokslo įstaigomis;
10. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms atlikti;
11. organizuoja ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos darbą;
12. koordinuoja Atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo ekspertų komisijos veiklą;
13. sudaro sutartis su projektų vykdytojais, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal skyriaus kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą;
14. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.