Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI: Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį (antrosios (magistro) pakopos arba jam prilygintą vientisųjų teisės studijų) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį (darbo patirtis intelektinės nuosavybės teisių srityje laikoma privalumu); 2. labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir teisėkūros principus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, nuostatas; 3. gebėti analizuoti ir apibendrinti teisės aktų taikymo praktiką, atlikti nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, ekspertizę ir rengti jų projektus; 4. mokėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, spręsti įvairiapusiškas problemas, susijusias su autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos koordinavimu; 5. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti atstovauti ministerijai valstybės valdžios, valdymo, savivaldos bei teisėsaugos institucijose, taip pat susitikimuose su visuomene; 6. gebėti organizuoti bendradarbiavimą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis; 7. mokėti anglų kalbą C1 lygiu (kitų užsienio kalbų mokėjimas laikomas privalumu). 8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus organizacinius įgūdžius, gerai išmanyti raštvedybos taisykles ir mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu). ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: Autorių teisių skyriaus vedėjo atliekamos funkcijos: 1. vadovauja Skyriaus darbui, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą; 2. užtikrina Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių srities įstatymų ir tarptautinių šios srities teisės aktų įgyvendinimo praktikos apibendrinimą; 3. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų derinimą su valstybės valdymo institucijomis bei teisių turėtojų ir naudotojų asociacijomis; 4. organizuoja Lietuvos pozicijų ir siūlymų Europos Sąjungos (ES) teisės aktų ir tarptautinių daugiašalių sutarčių projektams autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais parengimą, koordinuoja jų derinimą; 5. užtikrina Kultūros ministerijos ryšius su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) ir nevyriausybinėmis užsienio organizacijomis, veikiančiomis autorių teisių ir gretutinių teisių srityje; 6. prireikus atstovauja Kultūros ministerijai PINO asamblėjose ir komitetuose; 7. organizuoja ir kontroliuoja informacijos, susijusios su ES, PINO ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarčių nuostatų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais, parengimą; 8. dalyvauja ES Tarybos Intelektinės nuosavybės darbo grupės, Autorių teisių pogrupio ir Europos Komisijos komitetų, įsteigtų autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais, darbe; 9. užtikrina Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų priežiūros vykdymą; 10. užtikrina autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugos vykdymą pagal Kultūros ministerijai Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu nustatytą kompetenciją; 11. prireikus atstovauja Kultūros ministerijai valstybės valdžios, valdymo, savivaldybių bei teisėsaugos institucijose, taip pat susitikimuose su visuomene svarstant valstybės politikos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje įgyvendinimo ir koordinavimo klausimus; 12. prireikus rengia ir teikia informaciją žiniasklaidai apie autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos koordinavimą; 13. dalyvauja Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos, Kultūros ministerijos kolegijos darbe; 14. atstovauja Kultūros ministerijai autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų visuotinio narių susirinkimo teises turinčių organų bei kolegialių valdymo organų posėdžiuose; 15. rengia autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos priemonių, numatytų Kultūros ministerijos vykdomose programose, finansavimo projektus; 16. analizuoja ir vizuoja Kultūros ministerijos parengtų autorinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, projektus; 17. kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programos lėšų panaudojimą pagal kultūros ministro patvirtintas finansų kontrolės taisykles; 18. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriuje; 19. pagal kompetenciją vykdo kitus Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.