Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:
         
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (kultūros ar meno vadybos programos magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį vizualiųjų menų projektų organizavimo srityje, taip pat turėti 2 metų darbo patirtį kultūros ir (ar) meno procesų analizės, strateginių dokumentų rengimo, vadybos srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis, su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos kultūros politiką;
3. žinoti vizualiųjų menų situaciją Lietuvoje, jų problematiką;
4. žinoti bendrą kultūros politikos situaciją Lietuvoje ir jos problematiką;
5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6. atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti jų projektus;
7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2;
9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
10. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, raštu.
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
       
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. renka statistinius Lietuvos vizualiųjų menų sektoriaus duomenis ir juos apibendrina;
2. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių projektus vizualiųjų menų klausimais ir klausimais susijusiais su įstaigos „Lietuvos kultūros taryba“ veikla;
3. Kultūros ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl vizualaus meno raidos skatinimo prioritetų bei formų;
4. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių vizualaus meno, architektūros ir dizaino kūrybinių industrijų raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant šių kūrybinių industrijų raidą skatinančių įstatymų, strategijų, programų projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl šių kūrybinių industrijų veiklos reglamentavimo tobulinimo;
5. nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų vizualaus meno, architektūros ir dizaino kūrybinių industrijų klausimais;
6. palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros ir meno valdymo institucijomis, meno kūrėjų organizacijomis, meno centrais ir menininkais;
7. Kultūros ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja Kultūros ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, meno kūrėjų organizacijose, kitose nevyriausybinėse organizacijose, kultūros ir meno fonduose;
8. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų komisijų ir ekspertų darbo grupių veikloje Lietuvoje ir užsienyje;
8. Vykdo Šiuolaikinio meno centro veiklos priežiūrą, stebėseną ir analizę:
8.1. vertina metinio veiklos plano projektą;
8.2. atlieka metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną;
8.3. analizuoja metinio veiklos plano rezultatus;
8.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;
9. Atstovauja Kultūros ministerijai Šiuolaikinio meno centro taryboje:
9.1. svarsto ir teikia rekomendacijas dėl Šiuolaikinio meno centro planuojamų parodų, meno projektų ir kitų renginių meninės kokybės ir aktualumo;
9.2. vertina organizacijų ir menininkų, siekiančių įgyvendinti projektus Šiuolaikinio meno centre, paraiškas.       
10. atlieka įstaigos ,,Lietuvos kultūros taryba” veiklos priežiūrą, stebėseną ir analizę:
10.1. vertina metinio veiklos plano projektą;
10.2 .atlieka metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną;
10.3 analizuoja metinio veiklos plano rezultatus;
10.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.
11. Koordinuoja Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos veiklą ir organizuoja šių premijų įteikimo iškilmes;
12. koordinuoja Balio Buračo premijos ekspertų komisijos veiklą;   
13. Kultūros ministerijos vadovybei pavedus, koordinuoja Lietuvos vizualiųjų menų renginius užsienyje;
14. dalyvauja rengiant su savo kompetencijos sritimi susijusios strateginio planavimo dokumentus;
15. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
16. pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.