Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus;

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį profesionalaus meno, kūrybinių industrijų srityse ar turėti vadovavimo kultūros įstaigai patirties.
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, žinoti teisėkūros taisykles;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, Lietuvos Respublikos kino įstatymą, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų sritis.
4. žinoti Lietuvoje ratifikuotas tarptautines konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su valstybės parama meno kūrėjams, profesionaliojo meno srities, kūrybinių industrijų vystymu;
5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus;
6. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti išvadas, galinčias daryti įtaką valstybės kultūros politikos formavimui paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų srityse;
7. gebėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, perduoti Skyriaus specialistams ministerijos vadovų nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymo eigą bei atlikti kitus ministro pavedimus;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą ir organizuoti Skyriaus darbą;
9. gebėti užtikrinti bendradarbiavimą su kitų ministerijos administracijos padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
10. mokėti anglų kalbą A2 lygiu ir dirbti  Microsoft Office programiniu paketu;
11. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
12. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriui nustatyti uždaviniai, vykdomos funkcijos bei pavedimai, atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą;
2. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Skyriaus pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;
3. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;
4. analizuoja, apibendrina ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno,  kūrybinių industrijų raidos ir plėtros skatinimo;
5. rengia teisės aktus, reglamentuojančius paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų sritis, organizuoja darbo grupes ir pats dalyvauja kitų institucijų sudarytose darbo grupėse rengiant šių sričių teisės aktų projektus;
6. nagrinėja kitų ministerijų parengtus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, galinčius turėti įtakos paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinės pramonės sritims, teikia pastabas ir pasiūlymus jų koregavimui;
7. atlieka ministerijos strateginio veiklos plano programų Skyriaus kompetencijai priskirtų priemonių vykdymo ir joms skirtų lėšų naudojimo priežiūrą;
8. nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus ministerijos ekspertų komisijose, Kultūros ir meno taryboje, ministerijos kolegijų posėdžiuose;
9. ministerijos vadovų pavedimu atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų ir kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
10. pagal kompetenciją koordinuoja komisijų ir darbo grupių veiklą;
11. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
12. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir kitų ministrų sudarytose komisijose ir darbo grupėse sprendžiant su meno kūrėjų, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų srities klausimus;
13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
14. vadovybei pavedus savo kompetencijos ribose atlieka eksperto funkciją;
15. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos įsteigtų įstaigų ir įmonių veiklą;
16. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
17. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų;
1.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;
19. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo
20. vykdo Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.