Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. ĮV- 397 MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO PROFESIONALAUS MENO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 13. II. PASKIRTIS 4. Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir vertinti profesionaliojo scenos meno srities procesus, padėti formuoti valstybės kultūros politiką profesionaliojo scenos meno srityje. III. VEIKLOS SRITIS 5. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - dalyvauti įgyvendinant ministerijos strateginius tikslus profesionaliojo scenos meno srityje, sudarant sąlygas efektyviai profesionaliojo scenos meno plėtrai, taip pat koordinuoti programas ir priemones susijusias su Lietuvos Respublikos Profesionaliojo scenos meno įstatymo įgyvendinimu bei organizuoti Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos ir Kultūros ministerijos strateginiame plane numatytų priemonių vykdymą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir meno sričių procesus; 6.4. gebėti analizuoti ir rengti teisės aktus; 6.5. žinoti profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos specifiką, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 6.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.9. mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. įgyvendindamas ministerijos strateginį tikslą skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su profesionaliojo scenos meno sritimi. Prireikus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veikla; 7.2. koordinuoja ir įgyvendina profesionaliojo scenos meno projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų kompensavimą; 7.3.vykdo nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos priežiūrą, stebėseną ir analizę: 7.3.1. vertina strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų projektus; 7.3.2. atlieka strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų įgyvendinimo stebėseną; 7.3.3. analizuoja strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų rezultatus; 7.3.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo; 7.4. koordinuoja Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos darbą; 7.5. koordinuoja Dalios Tamulevičiūtės projektų konkurso komisijos darbą; 7.6. koordinuoja profesionaliojo scenos meno kūrėjų darbų premijavimo komisijos darbą; 7.7. tvarko dokumentus, susijusius su juridinio asmens pripažinimu profesionaliojo scenos meno įstaiga; 7.8. kaupia, analizuoja ir apibendrina užsienio šalių patirtį (informaciją) profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos, bendradarbiavimo, administravimo klausimais ir teikia šią informaciją bei pasiūlymus skyriaus vedėjui bei ministerijos vadovybei; 7.9. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją savivaldybių institucijose, tarpžinybinėse komisijose, darbo grupėse, teatrų meno tarybose; 7.10. koordinuoja viešųjų įstaigų ,,Teatro Meno fortas“ ir ,,Vilniaus keistuolių teatras“ veiklą: 7.11. pagal savo kompetenciją: 7.11.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas; 7.11.2. dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei įvairiose darbo grupėse profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos klausimais; 7.12. rengia ministerijos raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus; 7.13. renka statistinius duomenis ir informaciją apie profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklą, juos analizuoja, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei, kitiems suinteresuotiems asmenims. 7.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau Vyriausiasis specialistas ________________________ _________________ _______________________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data)