Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros ir meno srityje;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų, kultūros ir meno įstaigų ir organizacijų, valstybės paramos kultūros ir meno sričiai teikimą;
4 būti susipažinęs su kultūros ir meno įstaigų,  meno kūrėjų organizacijų, kitų kultūros ir meno srities nevyriausybinių organizacijų veiklos sistema, gerai žinoti meno kūrėjų situaciją ir problemas;
5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8. mokėti užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą B 1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų, meno kūrėjų socialinės apsaugos, profesionalaus meno, sritimis. Prireikus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
2. vertina ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių bei naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių meno kūrėjų, profesionalaus meno sritimis;
3. nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų meno kūrėjų, profesionalaus meno klausimais;
4. renka statistinius duomenis ir informaciją apie meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų veiklą, juos analizuoja, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei, kitiems suinteresuotiems asmenims;
5. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Europos Sąjungos, užsienio šalių institucijose meno kūrėjų, profesionalaus meno klausimais;
6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
7. dalyvauja rengiant su kompetencijos sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus;
8. nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus Lietuvos kultūros ir meno taryboje;
9. pagal kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis;
10. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus ir rengia atitinkamas sutartis;
11. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, tarybų, darbo grupių darbe;
12. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
13. koordinuoja Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos įgyvendinimą, Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos bei pagal kompetenciją kitų ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
14. tvarko Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinę sistemą, teikia duomenis bei informaciją suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
15. rengia kuruojamų programų ir priemonių įgyvendinimui teikiamų paraiškų suvestines ir teikia jas komisijoms, rengia sutartis su komisijos nariais bei finansavimą gavusiais pareiškėjais;
16. koordinuoja Lietuvos kultūros ir meno tarybos darbą;
17. teikia Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kandidatūras dėl pirmojo laipsnio pensijos skyrimo;
18. administruoja Jaunojo menininko premijų skyrimą;
19. nagrinėja valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir meno įstaigų, piliečių pareiškimus ir skundus bei pasiūlymus, imasi priemonių, kad būtų išspręstos keliamos problemos;
20. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
21. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.