Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PROFESIONALAUS MENO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį; 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis; 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir meno sričių procesus; 4. būti susipažinęs su kultūros ir meno srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais; 5. gebėti analizuoti teisės aktus; 6. žinoti kino meno kūrėjų, kino gamintojų, kino rodytojų, kino platintojų veiklos specifiką, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, galinčias įtakoti valstybės kultūros politikos kino meno srityje formavimą ir įgyvendinimą; 7. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, galinčias įtakoti valstybės politikos kūrybinių industrijų srityje formavimą ir įgyvendinimą; 8. atlikti teisės aktų, reglamentuojančių kūrybinių industrijų veiklą, ekspertizę, rengti jų projektus; 9. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 12. mokėti anglų kalbą vartotojo B1 lygiu. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: Įgyvendindamas ministerijos strateginį tikslą skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje: 1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su kino meno ir kūrybinių industrijų sritimis. Prireikus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veikla; 2. vertina ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių bei naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su kino meno ir kūrybinių industrijų sritimis; 3. nagrinėja ir teikia išvadas, pasiūlymus bei pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų kino meno klausimais; 4. bendradarbiauja su Lietuvos kino įstaigomis ir organizacijomis, analizuoja jų veiklą; 5. organizuoja ir koordinuoja darbo grupių teisės aktams kino srityje parengti darbą; 6. kaupia, analizuoja ir apibendrina užsienio šalių patirtį (informaciją) kino politikos, kino įstaigų ir organizacijų veiklos klausimais ir teikia šią informaciją bei pasiūlymus kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybei) ir Skyriaus vedėjui; 7. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai savivaldybių institucijose, tarpžinybinėse komisijose, darbo grupėse, kino meno organizacijose sprendžiant kino srities klausimus; 8. analizuoja ir koordinuoja Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos veiklą; 9. palaiko ryšius su Lietuvos kino centru prie Kultūros ministerijos, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Nepriklausomų prodiuserių asociacija, UAB „Lietuvos kinas“, kitomis organizacijomis, sprendžiant kino srities klausimus; 10. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai tarptautiniuose kino komitetuose, organizacijose, programose ir fonduose; 11. sprendžia kūrybinių industrijų plėtros skatinimo klausimus bendradarbiaudamas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, švietimo ir mokslo įstaigomis, verslo organizacijomis, kultūros ir meno įstaigomis ir organizacijomis, kūrybinių industrijų interesus atstovaujančiomis organizacijomis; 12. pagal savo kompetenciją: 12.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas; 12.2 dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei įvairiose darbo grupėse kino ir kūrybinių industrijų klausimais; 12.3. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 12.4. rengia ministerijos raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus; 12.5 nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus Lietuvos kultūros ir meno taryboje, ministerijos kolegijos posėdžiuose; 12.6. pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, Kultūros ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.