Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės krypties magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
3. gerai žinoti ir mokėti taikyti konvencijas, tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su ministerijos funkcijomis profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų srityje;
4. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių, akcinių bendrovių veiklą, teisės aktų rengimo taisykles;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, įstatymais, susijusiais su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, prireikus, mokėti pateikti ieškininius pareiškimus, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
10. mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius klausimus, susijusius su paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų, autorių teisių ir gretutinių teisių, istorinės - kultūrinės atminties ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimo bei tradicijų, leidybos, literatūros ir jos sklaidos, Nacionalinės literatūros programos rengimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncepcijos ir programos kūrimo bei įgyvendinimo srityse teisės aktų rengimu;
2. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, įvairius raštus, Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka juos derina, vizuoja, teikia kultūros ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), pagal kompetenciją prisideda prie kitų teisės aktų ar raštų rengimo;
3. dalyvauja ministerijoje sudaromų komisijų ar darbo grupių darbe;
4. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ar įmonėms konsultacijas teisiniais klausimais;
5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, paklausimus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus;
6. prireikus, įvairiems klausimams pagal kompetenciją išspręsti pasitelkia ministerijos, kitų institucijų, ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų, įmonių specialistus;
7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose bylose, susijusiose su paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų, istorinės – kultūrinės atminties ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimo bei tradicijų, leidybos, literatūros ir jos sklaidos, Nacionalinės literatūros programos rengimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncepcijos ir programos kūrimo bei įgyvendinimo sritimis;
8. pagal kompetenciją rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų;
9. pagal kompetenciją vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų (viceministrų ar ministerijos kanclerių) pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos padalinių pareikštas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir reikalui esant kartu su ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos valstybės tarnautojais atitinkamai juos tikslina;
10. pagal kompetenciją vykdo ministerijos Vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl departamento veiklos ar padeda vykdyti dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų ir įmonių veiklos nurodytas rekomendacijas, prireikus, padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms, atstovauja ministerijai šiose institucijose;
11. vykdo kitus ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimus.