Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIASPAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių ar humanitarinių mokslų srities, ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius knygų leidybos ir literatūros sklaidos sritis;
4. būti susipažinusiam su kultūros politikos, knygų leidybos, literatūros ir jos sklaidos sričių specifika, jų problematika, raida ir perspektyvomis;
5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais ir sutartimis, reglamentuojančiais knygų leidybos, literatūros ir jos sklaidos sritis;
6. būti susipažinusiam su Lietuvos kultūros politikos kryptimis ir jos sklaidos, knygų leidybos ir literatūros srityse, situacija, gerai išmanyti Lietuvos istoriją ir kultūrą;
7. gebėti atlikti kultūros lauko, knygų leidybos, literatūros ir jos sklaidos, vertinimą ir analizę;
8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti organizacinių sugebėjimų bei valdymo įgūdžių;
9. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su Departamento funkcijomis susijusią informaciją ir rengti analitinę medžiagą bei išvadas;
10. mokėti bent vieną iš užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbų ne žemesniu kaip B2 lygiu;
11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
12. išmanyti raštvedybos taisykles.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka tokias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką knygų leidybos, literatūros ir jos sklaidos srityse;
2. dalyvauja rengiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio koncepcijos ir programos kūrimą ir įgyvendinimą;
3. koordinuoja Lietuvos prisistatymą tarptautinėse knygų mugėse, šių pristatymų koncepcijos rengimą ir įgyvendinimą;
4. koordinuoja Nacionalinės literatūros programos įgyvendinimą;
5. organizuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, skirtų knygų leidybos ir literatūros sklaidai bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui, įgyvendinimą, teikia pasiūlymus, išvadas ir ataskaitas apie šių priemonių planavimą ir įgyvendinimą; kontroliuoja šioms priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą;
6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus bei ministerijos raštus knygų leidybos ir literatūros sklaidos bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo klausimais;
7. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
8. atstovauja Kultūros ministerijai institucijų, įstaigų ar organizacijų, veikiančių knygų leidybos ir literatūros sklaidos srityse bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncepcijos kūrimui skirtuose susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse;
9. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus bei formuoja pozicijas rengiamiems Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktams knygų leidybos ir literatūros sklaidos srityje;
10. teikia metodinę pagalbą knygų leidybos ir literatūros sklaidos klausimais;
11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis knygų leidybos ir literatūros sklaidos srityse;
12. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
13. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų sprendžiami juose keliami klausimai;
14. teikia metodinę pagalbą knygų leidybos ir literatūros sklaidos klausimais;
15. renka ir analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos knygos sektorių;
16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis knygų leidybos, literatūros ir jos sklaidos srityse;
17. analizuoja bei teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų rengiamų teisės aktų knygų leidybos, literatūros ir jos sklaidos klausimais projektų;
18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudaro ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendina ministerijos strateginio veiklos plano priemones knygų leidybos ir literatūros sklaidos politikos bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo srityse;
19. koordinuoja literatūros premijų skyrimo ir su knygų leidyba susijusių konkursų procedūras;
20. teikia Departamento direktoriui išvadas ir apibendrinimus, susijusius su Departamento  veiklos sritimis;
21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Departamento direktoriaus pavedimus įgyvendinant ministerijos strateginius tikslus.