Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bibliotekininkystės srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos bibliotekų sistema, jų veikla;
5. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos, teisės aktų projektų rengimo taisykles.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. apibendrina bibliotekų sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;
2. organizuoja Lietuvos bibliotekų tarybos darbą;
3. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių bibliotekų politikos raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;
4. organizuoja Bibliotekų modernizavimo ir renovacijos programos įgyvendinimo darbo grupės darbą, prižiūri, vertina bei pagal kompetenciją atsako už šios programos įgyvendinimą;
5. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;
6. vykdo programą, skirtą viešųjų bibliotekų fondams komplektuoti, ir kontroliuoja jai skirtų lėšų panaudojimą, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą teikia ataskaitas dėl šios programos įgyvendinimo;
7. koordinuoja ir prižiūri geriausio metų bibliotekininko vardo ir premijų skyrimo procedūras;
8. pagal kompetenciją dalyvauja Regionų kultūros plėtros programos įgyvendinime;
9. kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka rengia statistines bibliotekų ataskaitos formas, analizuoja statistiką;
10. rengia bibliotekininkų kvalifikacijos plėtros programų projektus ir dalyvauja juos koordinuojant;
11. koordinuoja ministerijos viešosioms bibliotekoms skiriamų knygų platinimą;
12. rengia sutartis su valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams gavėjais bibliotekų srityje, tikrina jų ataskaitas;
13. dalyvauja valstybinių ir apskričių bibliotekų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, tarybų veikloje;
14. teikia visuomenės informavimo priemonėms informaciją bibliotekų veiklos klausimais;
15. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
16. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių planų sudarymo bei informaciją ataskaitoms apie strateginių planų įgyvendinimą;
17. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
18. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, ministerijos raštus bibliotekų klausimais, dalyvauja rengiant kitus teisės aktus;
19. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis bibliotekų srityje;
20. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
21. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų sprendžiami juose keliami klausimai;
22. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
23. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kultūros politikos departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.