Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešųjų pirkimų vykdymą, teisės aktų rengimo taisykles, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, reglamentuojančiais dokumentų ir archyvų bei valstybinės kalbos sritis;
4. būti susipažinusiam su archyvų, jų veiklos bei valstybinės kalbos situacija Lietuvoje, šių sričių tendencijomis kitose šalyse;
5. mokėti kaupti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu;
8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką valstybinės kalbos, dokumentų ir archyvų srityse, koordinuoja jos įgyvendinimą;
2. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinės kalbos ir archyvų srities politikos raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;
3. rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, ministerijos raštus valstybinės kalbos ir archyvų srities klausimais, dalyvauja rengiant kitus teisės aktus;
4. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus bei formuoja pozicijas naujai rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams valstybinės kalbos dokumentų ir archyvų srityse;
5. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką Europos Sąjungos dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje;
6. teikia derinimo išvadas dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos parengtų dokumentų ir archyvų valdymo valstybinio administavimo teisės aktų projektų;
7. dalyvauja Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos sudarytose komisijose, darbo grupėse dėl teisės aktų projektų rengimo;
8. ministerijos vadovybei pavedus, kontroliuoja Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą, valstybės archyvus kaip jie vykdo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų dokumentų ir archyvų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Nacionalinio dokumentų fondo administravimą;
9. teikia derinimo išvadas dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginių ir metinių veiklos planų projektų;
10. koordinuoja valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninio turinio kūrimą, duomenų kaupimą, tvarkymą ir prieigą, informacijos apie saugomus dokumentus sklaidą;
11. atstovauja Kultūros ministerijai Lietuvos bei užsienio institucijose, bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis;
12. pavedus ministerijos vadovybei, teikia informacijos priemonėms informaciją apie archyvų, valstybinės kalbos sritis;
13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
14. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
15. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
16. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų sprendžiami juose keliami reikalavimai;
17. pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Kultūros politikos departamento direktoriaus, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.