Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį organizuojant Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, atskleidimą, įamžinimą ir priežiūrą, organizuojant kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimą iš Lietuvos Respublikos bei sugebėti koordinuoti Kultūros vertybių registro tvarkymą.
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą;
4. būti susipažinusiam su tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos paveldosauginiais principais ir reikalavimais;
5. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus;
7. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
8. mokėti bent vieną iš užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbų ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą bei kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimo iš Lietuvos Respublikos klausimus;
2. koordinuoja Lietuvos kultūros vertybių paiešką užsienyje ir integravimą į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, inicijuoja ir organizuoja kultūros vertybių paieškos projektų vykdymą;
3. koordinuoja Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado informacinės sistemos tvarkymą;
4. organizuoja Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, sąrašų sudarymą, skatina užsienio lietuvius dalyvauti įgyvendinant Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paiešką, sklaidą, priežiūrą ir sugrąžinimą;
5. koordinuoja Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, įamžinimą ir priežiūrą;
6. pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros vertybių registro tvarkymą, rengia teisės aktų projektus ir sprendžia klausimus, susijusius su Kultūros vertybių registro veikla ir tvarkymu;
7. sprendžia su kultūros paveldo apsauga susijusius Kultūros ministerijos kompetencijai priskirtus civilinės saugos klausimus;
8. rengia ir dalyvauja rengiant kultūros paveldo apsaugos srities įstatymų ir strateginio planavimo dokumentų bei kitų teisės aktų projektus;                                                           9. rengia ir koordinuoja kilnojamųjų kultūros vertybių grąžinimo užsienyje tarptautinių sutarčių programą;
10. rengia reikiamus dokumentus (ieškinio pareiškimus, prašymus ir pan.) užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms dėl Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių paieškos ir grąžinimo;
11. rengia ir teikia informaciją apie UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos ir jos Antrojo protokolo bei UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos įgyvendinimą, rengia ir teikia informaciją apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/60/ES dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo įgyvendinimą;
12. organizuoja kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimą iš Lietuvos Respublikos;
13. gavus įgaliojimus, atstovauja savininkų, kurių kilnojamosios kultūros vertybės įtrauktos į valstybinę apskaitą, interesams dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų iš Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių grąžinimo užsienio valstybių kompetentingose institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
14. priima prašymus iš užsienio valstybių dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimo iš Lietuvos Respublikos;
15. priima prašymus dėl Lietuvoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo objektų tvarkymo;
16. dalyvauja rengiant tarpvalstybines bendradarbiavimo sutartis;
17. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;
18. rengia ministerijos raštų projektus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymus, įgyvendina racionalius pasiūlymus;
19. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
20. vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
21. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;
22. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo;
23.pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, teikia siūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;
24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.