Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIASS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos ar archeologijos krypties arba meno studijų srities menotyros krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kilnojamųjų kultūros vertybių ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą;
4. būti susipažinusiam su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos sritį reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis; 
5. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus;
6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
8. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia ir dalyvauja rengiant kilnojamųjų kultūros vertybių ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srities teisės aktus, ministerijos strateginio ir metinio planavimo dokumentų, ministerijos ir tarpinstitucinių programų projektus kultūros paveldo apsaugos aspektu;
2. koordinuoja Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių užsienyje paieškos ir priežiūros klausimus, skatina lietuvių bendruomenes užsienyje dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo paieškos, sklaidos, įamžinimo ir priežiūros procese;
3. pagal kompetenciją padeda koordinuoti KPD veiklą;
4. vertina ir teikia išvadas dėl KPD parengtų teisės aktų, metinių veiklos planų projektų, įvairių kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo srities programų vykdymo ataskaitų;
5. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja skyriaus inicijuotus komisijų ir darbo grupių posėdžius kilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;
6. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų darbo grupių ir komisijų veikloje kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;
7. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
8. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia ministerijos raštų – atsakymų į juos projektus, siūlo priemones gyventojų pareiškimuose ir skunduose keliamiems reikalavimams dėl kultūros paveldo apsaugos spręsti;
9. vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
10. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.