Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties) ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį kultūros srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių veiklą.
4. būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Kultūros ministerijos funkcijomis bei bibliotekų, muziejų, leidybos, literatūros sklaidos, skaitymo skatinimo visuomenės informavimo, saugomų teritorijų (valstybinių kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių nacionalinių parkų valstybinių kultūrinių draustinių (toliau – saugomos teritorijos) ir kultūros paveldo apsaugos, taip pat dokumentų ir archyvų valdymo, valstybinės kalbos sritimis ;
5. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, prireikus, mokėti pateikti ieškinius, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. mokėti atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti Kultūros ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
11. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) A2 lygiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją padeda spręsti klausimus, susijusius su Kultūros politikos departamento teisės aktų rengimo koordinavimu;
2. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, įvairius raštus, Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka juos derina, vizuoja, teikia kultūros ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), pagal kompetenciją prisideda prie kitų teisės aktų ar raštų rengimo;
3. dalyvauja ministerijoje sudaromų komisijų ar darbo grupių darbe;
4. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ar įmonei konsultacijas teisiniais klausimais;
5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, paklausimus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus.
6. prireikus, įvairiems klausimams pagal kompetenciją išspręsti pasitelkia ministerijos, kitų institucijų, ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų, įmonės specialistus;
7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose bylose, susijusiose su departamento kompetencija;
8. pagal kompetenciją rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų;
9. pagal kompetenciją vykdo ministerijos Vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl departamento veiklos ar padeda vykdyti dėl kitų ministerijos administracijos padalinių skyrių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų ir įmonės veiklos nurodytas rekomendacijas, prireikus, padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms, atstovauja ministerijai šiose institucijose;
10. nesant departamento direktoriaus, skyrių vedėjų ar kitų specialistų vykdo jų funkcijas, susijusias su teisine departamento veikla;
11. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.