Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ar turto valdymo srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybes tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teises aktais reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
4. gerai žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau - Kultūros ministerijos) strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymą; Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą;
5. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir kitų asmenų bei institucijų raštus, rengti atsakymus;
7. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo įstaigos, esančios Kultūros ministerijos reguliavimo srityje, perleidimo projektus;
2. atlieka teisės aktų, susijusių su valstybės turto valdymu ir jo naudojimu, projektų ekspertizę;
3. savo kompetencijos ribose analizuoja, savivaldybių bei valstybės institucijų teikiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo, suteikimo, mainų ar jų perdavimo pagal panaudos sutartis;
4. teises aktų nustatyta tvarka rengia rašytinių sutikimų valstybės turto nuomai projektus ir teikia, juos Kultūros ministrui, viceministrams, Kultūros ministerijos kancleriui (toliau - Vadovybė);
5. kontroliuoja Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų patalpų nuomos sąlygų laikymąsi;
6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia rašytinių sutikimų valstybės turto nurašymui projektus ir teikia juos Vadovybei;
7. kontroliuoja valstybės turto valdomo patikėjimo teise registravimo savalaikiškumą;
8. apibendrina, analizuoja informaciją dėl valstybes institucijų patikėjimo teise ar panaudos ar nuomos teise valdomo ilgalaikio turto panaudojimo bei teikia pasiūlymus dėl perskirstymo;
9. akcininkų sprendimu ir Vadovybei pritarus atstovauja valstybei akcinių bendrovių ar uždarų akcinių bendrovių, kurių steigėja ir/ar akcininkė yra Kultūros ministerija, valdymo organuose;
10. rengia Kultūros ministerijos raštų projektus ir pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
11. rengia siūlymus dėl nenaudojamo valstybės turto tolimesnio pritaikymo, ruošia reikalingus dokumentus ir pateikia privatizavimą vykdančioms institucijoms;
12. kuruoja valstybės įmonės ,,Vilniaus pilių direkcija“ veiklą;
13. vykdo administracinę valstybės turto valdymo ir naudojimo kontrolę;
14. rengia dokumentus Kultūros ministerijos valstybės tarnautojams, įgaliotiems atstovauti valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių steigėja ir/ar akcininkė yra Kultūros ministerija;
15. analizuoja situaciją ir teikia pasiūlymus kultūros įstaigų valdomo valstybės turto atnaujinimo klausimais;
16. dalyvauja sprendimų dėl nuosavybes teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą priėmime bei priimtų sprendimų įgyvendinime;
17. konsultuoja Kultūros ministerijos skyrius, kultūros įstaigas turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
18 pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą Skyriaus veiklą;
19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Vadovybės, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.