Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį, technologijos mokslų, inžinerijos studijų krypties
ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statybos organizavimo ir priežiūros srityje;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį strateginio planavimo, investicijų valdymo srityse;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais strateginio planavimo, finansų ir turto valdymo, viešųjų pirkimų, statybos ir investicijų srityse;
5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus, gebėti analizuoti investicijų projektų dokumentaciją ir kitus susijusius duomenis;
6. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
9. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
10. mokėti užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą B 1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
2. atsiskaito Strateginio planavimo ir kontrolės departamento (toliau – Departamentas) direktoriui, Kultūros ministerijos vadovybei (toliau – vadovybė) už skyriaus veiklą;
3. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl investicijų kultūros srityje planavimo ir valdymo sistemos tobulinimo, organizuoja atitinkamų teisės aktų projektus;
4. vadovybei pavedus, nagrinėja ministerijai teikiamą naujų investicijų projektų viešųjų pirkimų statybos, remonto, rekonstrukcijos ir pan. darbams įsigyti dokumentaciją, teikia išvadas dėl šių projektų tinkamumo finansuoti ir nustatytų teisės aktų atitikimo, atlieka šių projektų rizikų analizę;
5. organizuoja valstybės investicijų projekto rengimą;
6. užtikrina įgyvendinamų investicinių projektų kontrolę;
7. vadovybės pavedimu atlieka investicijų projektų įgyvendinimo patikras šių projektų įgyvendinimo vietoje, teikia išvadas ir pasiūlymus vadovybei projektų valdymo ir lėšų panaudojimo efektyvumo klausimais;
8. analizuoja kultūros įstaigų pastatų statybos ir remonto projektinę sąmatinę dokumentaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šios dokumentacijos tobulinimo;
9. konsultuoja kultūros įstaigas patalpų ir pastatų priežiūros, pastatų ir inžinerinių sistemų remonto klausimais, nagrinėja kultūros įstaigų teikiamą informaciją apie pastatų būklę, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl patalpų remonto tikslingumo ir prioritetų;
10. organizuoja siūlymų dėl privatizuojamų objektų teikimą, medžiagos ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimą;
11. organizuoja ir prisideda prie pasiūlymų vadovybei teikimo dėl pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, įstaigų poreikių turtui analizių atlikimo;
12. organizuoja informacijos rinkimą apie Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų patalpų nuomą, leidimų patalpų nuomai projektų rengimą, nuomos sąlygų laikymosi kontrolę;
13. užtikrina Kultūros ministerijos sistemoje veikiančių valstybės įmonių veiklos planų, rezultatų nagrinėjimą, pasiūlymus dėl siektinų tikslų teikimą, veiklos rodiklių bei veiklos optimizavimo nustatymą;
14. vadovybės pavedimu atstovauja Kultūros ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, sprendžiant ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų investicijų finansavimo klausimus;
15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
16. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus ir imasi priemonių, kad būtų pašalinti juose keliami trūkumai;
17. teikia pasiūlymus vadovybei, Departamento direktoriui dėl Skyriaus pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą.
18. organizuoja įstatymų, kitų teisės aktų, Kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektų rengimą, prisideda prie įvairių raštų bei įstatymų ir kitų teisės aktų, privalomų visai ministerijai, rengimo;
19. vykdo VĮ „Lietuvos paminklai“ veiklos analizę ir teikia išvadas ministerijos vadovybei dėl šios įstaigos veiklos tobulinimo, funkcijų peržiūros;
20. užtikrina vadovybės pasitarimų/susitikimų su investicijų projektų vykdytojais organizavimą, kartu su kitais Departamento padaliniais – šių susitikimų medžiagos rengimą;
21. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;
22. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, tarybų, darbo grupių darbe;
23. organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus investicijų ir turto valdymo klausimais;
24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;
25. nagrinėja valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir meno įstaigų, piliečių pareiškimus ir skundus bei pasiūlymus, imasi priemonių keliamoms problemoms išspręsti;
26. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų planavimo ir administravimo;
27. pagal kompetenciją teisės aktų ir Ministerijos vidaus procedūrų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;
28. pagal kompetenciją ir poreikį teikia siūlymus dėl projektų, kuriuos numatoma finansuoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, vertinimo rezultatų, projektų ir priemonių įgyvendinimo pažangos ir lėšų įsisavinimo;
29. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis.