Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

 Valstybės tarnautojas, šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų srities (ekonomikos krypties) magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę kultūros įstaigų veiklą, valstybės kapitalo investavimą, strateginį veiklos planavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
3. žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją kultūros srityje, Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, strateginio planavimo metodiką;
4. mokėti kaupti ir analizuoti finansines ataskaitas ir kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
5. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų skundus, pasiūlymus ir prašymus, rengti atsakymus;
6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos teikimo bendraisiais principais;
9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. renka, analizuoja ir apibendrina valstybės investicijų į savivaldybių objektus poreikius;
2. renka ir analizuoja savivaldybių teikiamas paraiškas valstybės investicijoms;
3. dalyvauja rengiant Valstybės investicijų programos projektą;
4. tikrina savivaldybių teikiamų dokumentų dėl investicinių projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų programą, komplektaciją, administracinę projektų atitiktį;
5. pagal kompetenciją;
5.1. vykdo lėšų panaudojimo stebėseną projekto eigoje;
5.2. renka ataskaitas apie valstybės investicijoms skirtų lėšų panaudojimą;
5.3. apibendrina informaciją apie valstybės investicijoms skirtų lėšų panaudojimą;
5.4. konsultuoja kultūros įstaigas investicijų planavimo ir įgyvendinimo klausimais;
5.5. rengia Kultūros ministerijos raštus, susijusius su Skyriaus veikla;
6. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriuje;
7. ruošia ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui, o pareikalavus ir Kultūros ministrui, kultūros viceministrams, Kultūros ministerijos kancleriui (toliau –Vadovybė), Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui apie Kultūros ministerijos ir jos valdymo srities valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimą;
8. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Vadovybės, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant, kad laiku ir kvalifikuotai būtų parengta Valstybės investicijų programa.