Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį finansų valdymo srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu;
3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sandarą, viešojo sektoriaus apskaitą, biudžetines įstaigas, kultūros įstaigų veiklą, valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, viešųjų įstaigų, asociacijų veiklą, valstybės įmones, akcines bendroves;
4. būti susipažinusiam, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su ministerijos funkcijomis bei kultūros įstaigų veikla;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
10. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
11. būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
2. atsiskaito kultūros ministrui, viceministrams, Kultūros ministerijos kancleriui (toliau – Kultūros ministerijos vadovybei) bei Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui už skyriaus veiklą;
3. organizuoja valstybės biudžeto, reikalingo Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimui, projekto rengimą;
4. teikia siūlymus Kultūros ministerijos vadovybei, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui dėl valstybės biudžeto asignavimų skyrimo strateginiame veiklos plane numatytoms programoms vykdyti klausimais;
5. organizuoja Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų priemonių išlaidų planų rengimą, programų sąmatų sudarymą ir jų vykdymą per iždo valdymo sistemą ,,NAVISION”;
6. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių projektus (Kultūros ministerijos kancleriui pavedus, juos vizuoja), įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visai Kultūros ministerijai, rengimo;
7. organizuoja finansinės atskaitomybės, susijusios su pavaldžių įstaigų darbo apmokėjimu ir kultūros ministrui pasirašius teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
8. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms, reikalingą teisės aktams įgyvendinti;
9. teikia pavaldžių kultūros įstaigų atsakingiems darbuotojams pasiūlymus ir patarimus valstybės biudžeto asignavimų valdymo, naudojimo, strateginio planavimo, darbo apmokėjimo klausimais, inicijuoja pasitarimus šiais klausimais;
10. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Kultūros ministerijos vykdomų programų einamąją finansų kontrolę;
11. pasirašo Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatas, kai tikslinama sąmata pagal įstaigos prašymus arba Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymas;
12. vizuoja teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų skyrimu programoms vykdyti, ministerijai pavaldžių įstaigų turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
13. Kultūros ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Kultūros ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, sprendžiant Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų finansavimo klausimus;
14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
15. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;
16. rengia nurodymus Kultūros ministerijos reguliavimo srityje esančioms biudžetinėms įstaigoms dėl strateginių veiklos planų finansinės dalies;
17. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus ir imasi priemonių, kad būtų pašalinti juose keliami trūkumai;
18. teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos vadovybei, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoti tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą.
19. vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
20. vykdo kitus Kultūros ministerijos vadovybės, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.