Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu;
3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sandarą, biudžetines įstaigas, kultūros įstaigų veiklą;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su ministerijos funkcijomis bei kultūros įstaigų veikla;
5 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. mokėti dirbti su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos „Navision“ programa, sugebėti darbo eigoje pereiti prie naujų, nuolat tobulinamų programos versijų, rengiant biudžeto projektą, įkeliant ir tikslinant sąmatas, rengiant ataskaitas bei konsultuoti pavaldžių įstaigų darbuotojus, dirbančius su šia programa;
9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
11. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
12. būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja valstybės biudžeto, reikalingo Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimui, teatrų, muzikinių kolektyvų, bibliotekų ir kitų įstaigų projekto rengimą;
2 teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl valstybės biudžeto asignavimų skyrimo strateginiame veiklos plane numatytoms programoms vykdyti;
3. rengia ministerijos strateginiame plane nurodytų priemonių išlaidų programų sąmatų teatrų, muzikinių kolektyvų, bibliotekų, kitų įstaigų ir savivaldybių investicijų projektų perskirstymą pagal išlaidų straipsnius, ketvirčius bei tikslinimą per Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą; 
4. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus (ministerijos kancleriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, juos vizuoja), įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visai ministerijai, rengimo;
5. rengia ir teikia teatrų ir muzikinių kolektyvų suvestines veiklos ataskaitas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
6. rengia ir teikia Finansų ministerijai pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčio suvestines ataskaitas pagal ministerijos vykdomas programas  ir funkcinę klasifikaciją;
7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo einamąją finansų kontrolę ministerijos vykdomoms programoms;
8. įgyvendina teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų skyrimu ministerijos programoms vykdyti;
9. pagal kompetenciją:
9.1. teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms, reikalingą teisės aktams įgyvendinti;
9.2. teikia pavaldžių kultūros įstaigų atsakingiems darbuotojams pasiūlymus ir patarimus valstybės biudžeto asignavimų valdymo, naudojimo, strateginio planavimo darbo apmokėjimo klausimais;
9.3. dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
9.4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymus į juos;
10. įgyvendina teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų skyrimu ministerijos programoms vykdyti;
11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, kultūros ministro, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.